Danone Specialized Nutrition (Malaysia) menyokong penyusuan susu ibu secara ekslusif untuk enam bulan pertama selepas kelahiran. Susu ibu mengandungi nutrien optimum yang diperlukan oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ia juga mengandungi antibodi yang melindungi bayi anda daripada pelbagai penyakit.

Selepas berusia enam bulan, bayi haruslah diberikan makanan pelengkap yang bersesuaian dengan usia di samping meneruskan penyusuan susu ibu sehingga bayi berusia dua tahun atau lebih. Rujuk doktor anda sebelum membuat keputusan untuk menggunakan susu formula atau jika anda mengalami kesukaran dalam penyusuan susu ibu.

Dugro Buddies Beg

FB Posting-1080x1080px_R3

Terma dan Syarat | Promosi Penebusan Premium Dugro® Buddies Bag

 

1.         Promosi Dugro®  Buddies Bag (“Promosi”) dianjurkan oleh Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd.  (“Pihak Penganjur”). Dengan menyertai Promosi, anda (“Peserta”) terikat dengan terma dan syarat yang dinyatakan di sini (“Terma dan Syarat”)

 

        (a)    terikat dengan terma dan syarat yang dinyatakan di sini (“Terma dan Syarat”);

 

        (b)    kepada pemprosesan Data Peribadi anda menurut Terma dan Syarat ini dan notis privasi di pautan berikut: https://www.dugro.com.my/bm/privacypolicy.html ; dan

 

        (c)     bahawa semua perkara yang berkaitan dengan Promosi ini adalah muktamad dan mengikat semua peserta Promosi ini, dan surat-menyurat tidak akan dilayan.

 

 

2.         Penyertaan penebusan hanya untuk sementara tempoh 1 Januari 2024 hingga 29 Februari 2024. (”Tempoh Promosi”). Bukti Pembelian mesti digunakan sekali sahaja. Penganjur berhak untuk meminda Tempoh Promosi pada bila-bila masa dengan pemberitahuan di https://www.dugro.com.my atau dalam sebarang cara lain. Penyertaan penebusan dianggap diterima pada masa resit diserahkan di kedai.

 

3.         Promosi ini terbuka kepada peserta berumur 18 tahun ke atas setakat 2024 yang menetap di Malaysia dengan alamat Semenanjung Malaysia.

 

4.         Promosi hanya sah untuk pembelian produk Dugro® yang ke bawah :

 

        A.      Dugro® Langkah 3 Asli/Madu/Choc/Fruit & Vege (550g, 850g, 1.5kg)

        B.      Dugro® Langkah 4 Asli/Madu/Choc/Fruit & Vege (550g, 850g, 1.5kg)

        C.      Dugro® Langkah 5 Asli/Madu/Choc/Fruit & Vege (850g)

        D.      Dugro® Sure (600g, 1.2kg)

        E.       Dugro® Sure Plus (600g)

        F.       Dugro® Soy (400g)

 

Peserta yang layak dengan pembelian minimum produk Dugro® RM50 ke atas dalam resit akan layak mendapat satu (1) unit Dugro® Buddies Bag (“Item Penebusan”). Seorang (1) peserta layak untuk menebus satu (1) Dugro® Buddies Bag sahaja. Semua Item Penebusan adalah terhad kepada produk yang dibeli daripada cawangan yang disenaraikan di laman web https://www.dugro.com.my yang mengambil bahagian dalam Semenanjung, Malaysia Timur & Brunei sahaja ("Cawangan Penyertaan") semasa Tempoh Promosi.

 

5.         Cara penebusan:-

        (a)                Peserta yang layak hendaklah membuat pembelian minimum RM50 produk Dugro® dalam satu resit dalam pesanan di semua cawangan yang menyertai di Semenanjung, Malaysia Timur & Brunei semasa Tempoh Promosi dan dapatkan Bukti daripada Pembelian. Peserta mesti menyimpan Bukti Pembelian.

 

        (b)                Peserta menyerahkan Bukti Pembelian mereka kepada mana-mana “Cawangan Penyertaan” untuk menebus Dugro® Buddies Bag. Danone Specialized Nutrition tidak bertanggungjawab jika Dugro® Buddies Bag ditebus sepenuhnya/kehabisan stok di peringkat outlet.

6.                   Penganjur, semua rakan kongsi promosinya dan pihak lain yang terlibat dalam Promosi, termasuk pengarah, pegawai dan ejen mereka tidak bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk perkara berikut: (a) campur tangan pihak yang tidak dibenarkan semasa Promosi; (b) sebarang kesilapan manusia dan kegagalan elektronik/teknikal dalam pentadbiran Promosi dan pemprosesan penyertaan; (c) sebarang catatan yang hilang, rosak, salah hantar atau tidak diterima; dan (d) sebarang liabiliti (termasuk kematian) sama ada secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh penyertaan mereka dalam Promosi dan penggunaan Item Penebusan.

 

7.                   Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang keingkaran atau kerugian yang dialami oleh mana-mana pihak akibat bencana alam, perang, rusuhan, mogok, tindakan industri, wabak, wabak, sekatan kerajaan atau tindakan kerajaan yang lain, kebakaran, banjir, ribut, teknikal kegagalan atau sebarang kejadian yang berada di luar kawalan munasabah Penganjur.

 

8.                   Penganjur atas budi bicara mutlaknya, berhak untuk menolak mana-mana penyertaan yang salah, tidak lengkap, tidak jelas, rosak, koyak, kotor, lewat, dengan Bukti Pembelian yang salah atau tidak mencukupi. Sebarang entri yang mengandungi unsur dakwaan atau fitnah, yang melibatkan salah nyata, melanggar (atau mungkin melanggar) mana-mana hak cipta, tanda dagangan, atau mana-mana hak harta intelek atau hak proprietari mana-mana entiti, untuk kelangsungan hidup dan untuk si mati (termasuk hak privasi, publisiti atau imej penipuan) akan hilang kelayakan secara automatik.

 

9.                   Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah, menolak atau membatalkan kelayakan, tanpa had, mana-mana penyertaan dengan unsur pelanggaran Kod Etika Kementerian Kesihatan dalam Pemasaran Makanan Bayi dan Produk Berkaitan.

 

10.               Peserta bertanggungjawab ke atas semua risiko, liabiliti, kerosakan atau tuntutan yang disebabkan oleh penggunaan Item Penebusan atau oleh penyertaannya dalam Promosi ini. Semua perbelanjaan yang ditanggung untuk menyertai Promosi ini adalah tanggungjawab peserta sepenuhnya.

 

11.               Dengan menyertai dan/atau menerima dan/atau menggunakan mana-mana Item Penebusan, peserta bersetuju untuk melepaskan liabiliti Penganjur, semua rakan kongsi perniagaannya dan pihak lain yang berkaitan dengan Promosi ini, termasuk pengarah, pegawai, pekerja mereka dan ejen daripada sebarang tuntutan, pendakwaan, penghakiman, kerosakan atau kerugian. 

 

12.               Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, peserta bersetuju untuk mengetepikan sebarang hak terhadap Penganjur dan/atau pegawai, pekerja, wakil dan/atau ejen yang ditetapkan (termasuk pembekal atau mana-mana pihak ketiga) berkenaan dengan kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan Item Penebusan atau daripada penyertaan dalam Promosi ini.

 

13.               Penganjur boleh mengikut budi bicara mutlaknya meminda Terma dan Syarat dengan pemberitahuan di https://www.dugro.com.my atau dalam sebarang cara lain.

 

14.               Penganjur berhak untuk mengubah suai, membatalkan, menamatkan atau mengantung Promosi ini dengan pemberitahuan di https://www.dugro.com.my atau dalam apa-apa cara lain. Peserta tidak boleh membuat sebarang tuntutan atau pampasan daripada Penganjur untuk sebarang kerugian yang ditanggung.

 

 

Terms and Conditions | Dugro® Buddies Bag Premium Redemption Promotion

1.            Dugro® Buddies Bag Redemption (“Promotion”) is organized by Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd.  (“Organizer”). By participating and entering this Promotion, you (“Participant”) agree:

        (a)          to be bound by the terms and conditions set out herein (“Terms and Conditions”);

        (b)          to the processing of your Personal Data in accordance with these Terms and Conditions and the privacy notice at the following link: https://www.dugro.com.my/bm/privacypolicy.html ; and

        (c)           that all matters relating to this Promotion are final and binding on all participants of this Promotion, and no correspondence will be entertained.

2.            The Promotion is valid from 1st January 2024 to 29th February 2024. (“Promotion Period”). Proof of Purchase must be used once only. Any late entries or entries with Proof of Purchase dated not within the stated Promotion Period will not be entertained. The Organizer reserves the right to amend the Promotion Period at any time with the notification on https://www.dugro.com.my or in any other manner. Redemption entries are deemed received at the time of receipt submitted in Participating Outlets.

3.            The Promotion is open to participants aged 18 and above as of 2024 who reside in Malaysia with Peninsular Malaysia addresses.

4.            Promotion is only valid for purchases of Dugro® products as per below:

        A.            Dugro® Step 3 Asli/Madu/Choc/Fruit & Vege (550g, 850g, 1.5kg)

        B.            Dugro® Step 4 Asli/Madu/Choc/Fruit & Vege (550g, 850g, 1.5kg)

        C.            Dugro® Step 5 Asli/Madu/Choc/Fruit & Vege (850g)

        D.            Dugro® Sure (600g, 1.2kg)

        E.            Dugro® Sure Plus (600g)

        F.            Dugro® Soy (400g)

Eligible participants with a minimum purchase of RM 50 of Dugro® products in a single order in receipt will be entitled to one (1) unit of Dugro® Buddies Bag (“Redemption Item”). One (1) participant is entitled for the redemption of one (1) Dugro® Buddies Bag only. All Redemption Items are limited to products that are purchased from participating outlets listed on https://www.dugro.com.my within Peninsular, East Malaysia & Brunei only (“Participating Outlets“) during the Promotion Period.

5.            How to redeem:-

        (a)          Eligible participants should make a minimum purchase of RM 50 of Dugro® products in a single order in receipt in their purchase in  all Participating Outlets within Peninsular, East Malaysia & Brunei during Promotion Period and obtain the Proof of Purchase. The participant must keep his/her Proof of Purchase.

        (b)          The Participant to submit their Proof of Purchase to any “Participating Outlets” to redeem Dugro® Buddies Bag. Danone Specialized Nutrition is not responsible if Dugro® Buddies Bag is fully redeemed/ out of stock in outlet level.

6.            The Organizer, all its promotion partners and other parties involved in the Promotion, including their directors, officers and agents are not liable in any way for the following: (a) intervention by unauthorized parties during the Promotion; (b) any human errors and electronic/technical failure in the administration of the Promotion and processing of entries; (c) any entry that is lost, damaged, wrongly delivered or not received; and (d) any liability (including death) whether directly or indirectly caused by their participation in the Promotion and usage of the Redemption Items.

7.            The Organizer shall not be liable for any default or loss suffered by any party due to natural disaster, war, riot, strike, industrial action, epidemic, pandemic, government restrictions or such other government actions, fire, flood, storm, technical failure or any event that is beyond the reasonable control of the Organizer.

8.            The Organizer at its sole and absolute discretion, reserves the right to reject any entry that is wrong, incomplete, unclear, damaged, torn, soiled, late, with wrong or insufficient Proof of Purchase. Any entry containing elements of allegations or defamation, involving the misrepresentation, infringing (or may be infringing) any copyright, trademark, or any intellectual property rights or proprietary rights of any entity, both for survival and for the deceased (including privacy rights, publicity or fraudulent images) will be disqualified automatically.

9.            The Organizer reserves the right, at its sole discretion, to alter, reject or disqualify, without limitation, any entry with element of violation of the Health Ministry's Code of Ethics in Marketing Infant Food and Related Products.

10.          The participant is responsible for all risks, liabilities, damages or claims caused by the use of the Redemption Item or by his/her participation in this Promotion. All expenses incurred to participate in this Promotion are the sole responsibility of the participant.

11.          By participating and/or accepting and/or using any of the Redemption Item(s), the participant agrees to release liability of the Organizer, all its business partners and other parties relating to this Promotion, including their directors, officers, employees and agents from any claim, prosecution, judgment, damage or loss.

12.          To the maximum extent permitted by law, the participant agrees to waive any right against the Organizer and/or officers, employees, representatives and/or designated agents (including suppliers or any third party) in respect of loss or damage arising from the use of the Redemption Item or from the participation in this Promotion.

13.          The Organizer may at its sole and absolute discretion amend the Terms and Conditions with the notification on https://www.dugro.com.my or in any other manner.

14.          The Organizer reserves the right to modify, cancel, terminate or suspend this Promotion with the notification on https://www.dugro.com.my or in any other manner. The Participant shall not make any claim or compensation from the Organizer for any losses incurred.

Alt image

Sentiasa di sisi Mama 24/7

Kami adalah para ibu yang terdiri daripada bekas jururawat, bidan, pakar diet dan pakar nutrisi berpengalaman yang sedia menjadi pendengar setia dan memberikan bantuan untuk anda dan Si Manja. Hubungi kami untuk dapatkan lebih lagi khidmat nasihat.

x