PRIVASI POLISI

Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd., (“Danone”, terma yang merangkumi setiap ahli kumpulan syarikat yang Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd. adalah syarikat induk, subsidiari atau syarikat gabungan) menyedari kepentingan privasi dan memandang Data Peribadi anda (seperti yang dinyatakan di bawah) dengan serius.

Dalam penglibatan anda bersama kami dan semasa pendaftaran ahli, kami akan meminta anda memberikan data peribadi dan maklumat tentang anda dan/atau keluarga anda (“Data Peribadi”) bagi membolehkan kami melakukan transaksi dengan anda dan/atau menyampaikan perkhidmatan dan/atau produk yang diperlukan berhubung dengan perniagaan kami.

Data Peribadi termasuk maklumat seperti nama di kad pengenalan anda, nama panggilan pilihan, nombor kad pengenalan, umur, nombor telefon, alamat, e-mel, tarikh lahir, jantina, pekerjaan, maklumat anak anda seperti nama, tarikh lahir, sebarang maklumat yang boleh mengenal pasti anda, ahli keluarga anda dan anak anda dan maklumat lain yang anda memilih untuk menghantar kepada kami.

Tambahan kepada Data Peribadi yang anda berikan kepada Danone secara langsung, Danone juga mungkin mengumpul Data Peribadi daripada sumber berbeza, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

a) Sebarang media sosial Danone seperti Facebook, Instagram dan Twitter,

b) Sebarang borang dan/atau dokumen bercetak atau elektronik yang dihantar ke Danone melalui sebarang platform elektronik atau alatan mudah alih.

c) Semua borang dan/atau dokumen yang dihantar atau dikumpul oleh Danone seperti borang pendaftaran dan permohonan melalui online atau sebaliknya;

d) Sebarang acara, kaji selidik, pertandingan dan/atau peraduan yang dianjurkan atau ditaja oleh Danone secara online atau sebaliknya;

e) Sebarang pesanan dan/atau komen yang dihantar atau dikumpul oleh Danone secara online atau sebaliknya;

f) Sebarang laman web Danone (“Laman Web“) termasuk cookies yang digunakan dalam Laman Web dan/atau platform elektronik lain; dan

g) Sebarang sumber awam yang boleh didapati seperti direktori.

Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mendapatkan persetujuan nyata daripada mana-mana pihak ketiga sebelum memberi Danone mana-mana Data Peribadi pihak ketiga. Dengan memberikan sebarang Data Peribadi pihak ketiga kepada Danone, anda telah mengesahkan persetujuan telah diperolehi bagi tujuan mengumpul, memproses, guna dan simpanan Data Peribadi menurut Notis ini dan apabila anda memberi kepada Danone sebarang Data Peribadi mengenai dan bagi pihak anak anda yang berusia dibawah lapan belas tahun, anda telah mengesahkan bahawa anda adalah ibu bapa, penjaga atau individu yang mempunyai tanggungjawab keibubapaan bagi kanak-kanak ini dan anda bersetuju dengan pengumpulan, pemprosesan, penggunaan dan penyimpanan Data Peribadi mengikuti Notis ini.

Pengumpulan Data Peribadi adalah relevan berhubung dengan proses perniagaan kami, pelaksanaan, termasuk penghantaran perkhidmatan dan/atau produk dan pengurusan hubungan klien/pelanggan dan untuk menawarkan perkhidmatan yang paling sesuai kepada pelanggan individu tertentu dan/atau ahli-ahli apabila mereka melayari Laman Web kami. Danone mungkin mengumpul, mengguna dan memproses Data Peribadi yang anda berikan bagi tujuan perniagaan dan sebarang aktiviti Danone termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan berikut:

a) Penghantaran perkhidmatan atau produk dan pemasaran bagi perkhidmatan atau produk tersebut pada masa ini atau masa depan kepada anda;

b) Prosedur pengurusan hubungan ahli atau pelanggan;

c) Tujuan yang diperuntukkan bagi sebarang perkhidmatan tertentu atau produk yang kami tawarkan;

d) Menjalankan pemasaran dan/atau aktiviti profil klien/pelanggan berhubung dengan perkhidmatan dan produk yang berkaitan;

e) Penyimpanan rekod dalaman kami;

f) Memenuhi sebarang undang-undang atau keperluan peraturan berkenaan dengan peruntukan perkhidmatan dan produk kami dan bagi melakukan pendedahan yang diperlukan dibawah sebarang undang-undang yang tertakluk, peraturan, arahan, perintah mahkamah, by-law, garis panduan, pekeliling, kod yang relevan kepada kami atau mana-mana ahli syarikat Danone;

g) Untuk membolehkan kami berkomunikasi dengan anda dengan menghantar maklumat melalui e-mel, medium telekomunikasi (panggilan telefon atau pesanan teks) atau media sosial bagi produk dan perkhidmatan yang ditawarkan bagi pihak ketiga yang terpilih yang kami jangka menarik minat anda;

h) Bagi tujuan sebarang peraduan, kaji selidik, aktiviti penebusan atau promosi yang dijalankan oleh Danone;

i) Untuk menjawab pertanyaan, komen dan maklum balas daripada anda;

j) Untuk berkomunikasi dengan mana-mana pihak ketiga supaya pihak ketiga tersebut dapat melaksanakan sebarang peranan atau perkhidmatan yang diperlukan oleh Danone;

k) Program keahlian termasuk berkomunikasi dengan ahli-ahli kami mengenai berita, aktiviti dan perkhidmatan berkaitan dengan perniagaan kami; dan

Bagi sebarang tujuan lain yang berkaitan dengan dan/atau bersampingan dengan mana-mana pernyataan di atas dan anda bersetuju dan membenarkan Danone mengguna dan memproses Data Peribadi seperti yang dikenal pasti dalam Notis ini dan Danone mungkin menghubungi anda bagi tujuan-tujuan yang dinyatakan di atas melalui sebarang jenis komunikasi yang sedia ada termasuk tetapi tidak terhad kepada sistem pesanan ringkas, kiriman, media sosial dan e-mel.

Sekiranya anda gagal memberi Data Peribadi yang mencukupi atau Data Peribadi yang wajib diperlu kepada Danone atau Data Peribadi yang diberikan dianggap tidak mencukupi oleh Danone, Danone mungkin:-

a) Tidak dapat menawarkan anda dengan perkhidmatan dan/atau produk yang diminta termasuk tetapi tidak terhad kepada pelaksanaan sebarang tujuan yang dinyatakan dalam Klausa 2 Notis ini;

b) Tidak dapat memaklumkan anda berkenaan produk dan/atau pelancaran terkini;

c) Tidak dapat memproses penyertaan anda berhubung dengan sebarang peraduan, promosi atau aktiviti penebusan yang dijalankan oleh kami; dan

d) Tidak dapat melaksanakan sebarang tanggungjawab di bawah sebarang perjanjian berkemungkinan atau sedia ada dengan anda.

Data Peribadi yang anda berikan kepada kami akan secara amnya disimpan secara sulit tetapi anda dengan ini bersetuju dan memberi kuasa kepada kami untuk menyampaikan, memindahkan atau mendedahkan Data Peribadi kepada sebarang syarikat berkaitan dan subsidiari Danone, di dalam dan luar Malaysia, termasuk yang ditubuhkan dan diperbadankan pada masa depan dan/atau kepada sebarang pihak ketiga bagi tujuan yang dinyatakan di dalam Klausa 2 Notis ini dan/atau sebarang pihak ketiga yang dilantik oleh Danone untuk melaksanakan fungsi bagi pihak Danone (secara kolektifnya, “Pihak Ketiga”). Pihak Ketiga termasuk tetapi tidak terhad kepada:

a) Sebarang individu yang mana kami diwajibkan atau diperlukan berbuat demikian di bawah undang-undang atau sebagai balansan kepada agensi kompeten atau kerajaan;

b) Rakan niaga kami dan ahli gabungan online yang memberikan perkhidmatan atau produk berkaitan dengan perniagaan kami;

c) Agensi kerajaan, pihak berkuasa dan pengawal selia industri;

d) Juru audit, penasihat, akauntan, peguam atau mana-mana penasihat kewangan atau professional;

e) Sub-kontraktor kami atau pembekal produk atau perkhidmatan atau penaja perniagaan sebagaimana yang ditentukan perlu atau sesuai;

f) Sebarang pembekal perkhidmatan pihak ketiga dalam dan luar Malaysia yang membekalkan perkhidmatan secara langsung atau tidak kepada kami termasuk tetapi tidak terhad kepada firma penganalisis data, syarikat penganjuran web, pemprosesan data dan operasi rangkaian; dan

g) Sebarang pihak ketiga yang melaksanakan peranan atau perkhidmatan seperti yang diperlukan Danone berhubungan dengan penyediaan perkhidmatan atau produk untuk anda atau bagi tujuan mengekalkan atau meningkatkan perkhidmatannya atau untuk pembangunan dan perkembangan produk dan perkhidmatan kami atau untuk menjalankan sebarang kontrak dengan anda.

Sekiranya berlaku sebarang penyerahan, penjualan, pemindahan atau pelupusan yang berpotensi, bercadangan atau sebenar, terhadap sebarang perniagaan, aset, perkongsian dan/atau kepentingan Danone termasuk sebarang preolehan penyatuan atau gabungan (“Transaksi Korporat”), Data Peribadi yang anda berikan mungkin perlu didedahkan dan/atau dipindahkan kepada atau diakses oleh Pihak Ketiga atas alasan Transaksi Korporat dan dengan ini anda dengan nyata bersetuju dan membenarkan sebarang pendedahan dan/atau pemindahan atau akses bagi Pihak Ketiga tersebut.

Kami akan menyimpan dan memproses Data Peribadi yang anda berikan secara selamat. Kami berusaha, di mana dapat dipratikkan, untuk melaksanakan pentadbiran dan keselamatan pelindungan dan prosedur yang sesuai dan munasabah selaras dengan undang-undang dan peraturan yang berkaitan bagi mengelakkan pemprosesan Data Peribadi yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang dan kehilangan yang tidak disengajakan atau kemusnahkan atau kerosakan Data Peribadi.

Adalah difahamkan bahawa penghantaran Data Peribadi melalui Internet bukanlah 100% selamat. Oleh itu, dalam hal ini, kami tidak dapat memberi jaminan bahawa keselamatan bagi sebarang Data Peribadi yang dihantar melalui Internet dalam apa jua keadaan, sama ada aliran masuk data ke Danone atau aliran keluar Danone kembali kepada anda.

Sekiranya kami anggap perlu atau sesuai bagi tujuan penyimpanan data atau pemprosesan atau penawaran sebarang perkhidmatan atau produk bagi pihak kami kepada anda, kami mungkin memindah Data Peribadi yang anda berikan kepada ahli lain syarikat kami atau perkhidmatan pihak ketiga atau pembekal produk sama ada dalam atau luar Malaysia di mana kami ditubuhkan, di bawah syarat-syarat kerahsiaan dan tahap keselamatan pelindungan yang serupa. Anda dengan ini memahami dan bersetuju bagi pendedahan tersebut dan/atau pemindahan Data Peribadi seperti yang telah dinyatakan.

Cookie adalah data fail kecil yang akan dikumpul dalam pelayar web anda bagi tujuan menjejaki maklumat laman yang telah dilayari. Jadi apabila anda melayari Laman Web kami pada masa depan, pelayan (server) akan mengecam laman yang telah dilayari sebelum ini dengan serta-merta. Kami menggunakan cookie bagi menyediakan Laman Web tersendiri berdasarkan pengalaman pengguna.

Cookie bukan program yang akan memusnahkan sebarang fail dalam komputer tetapi ia digunakan untuk mengesan maklumat seperti penjejak laman yang telah dilayari oleh pengguna, laman yang mana pengguna biasanya mula dan berhenti, dan kekerapan melayari sesuatu laman web, dsb. Kami tidak menggunakan cookie untuk mengesan identiti sebenar pengguna, jadi cookie hanya akan memaklumkan jika komputer tersebut pernah melayari Laman Web kami pada masa lalu.

Manfaat Cookie:

1) Menilai jumlah pengunjung. Pelayar berlainan mempunyai kegunaan cookie yang berbeza yang boleh mengenal pasti samaada pengunjung adalah ahli atau tidak. Maklumat ini berguna untuk mempamerkan iklan bertepatan dengan audienssasaran, menilai kecenderungan pengguna dan corak penggunaan internet mereka.

2) Memeriksa frekuensi penggunaan atau corak pelayaran. Penjejakan cookie membantu kami memahami karakter dan tabiatpengguna. Tambahan pula, ia membantu kami mempertingkatkan perkhidmatan, kandungan dan corak periklanan kamitermasuk aktiviti promosi yang ditawarkan dalam Laman Web bagi memenuhi keperluan individu yang paling sesuai.Cookie tidak akan mengumpul maklumat peribadi seperti nama atau alamat e-mel. Bagaimanapun, jika anda tidak mahu cookie wujud dalam komputer anda, anda boleh konfigurasi pelayar web untuk menghalang cookie. Sila ambil perhatian, jikaanda melumpuhkan semua cookie, anda mungkin tidak dapat menggunakan perkhidmatan yang tertentu di dalam LamanWeb.

Laman Web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web luaran. Danone tidak bertanggungjawab bagi polisi privasi laman web luaran tersebut.

Anda berhak untuk meminta akses kepada dan pembetulan pada Data Peribadi tentang anda yang disimpan oleh kami dan dalam hal ini, anda boleh;

a) menyemak sama ada kami menyimpan atau menggunakan Data Peribadi anda dan membuat permintaan terhadap akses bagi Data Peribadi tersebut;

b) meminta agar kami membetulkan Data Peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap atau tidak terkini;

c) meminta kami untuk menghadkan atau melupuskan Data Peribadi tertentu tentang anda atau menghadkan hak kami untuk memproses Data Peribadi tersebut;

d) meminta kami mentakrif atau menjelaskan polisi dan prosedurnya berhubung data dan jenis Data Peribadi yang dikendalikan oleh kami;

 

Individu yang mengendalikan permintaan bertulis bagi akses Data Peribadi atau pembetulan Data Peribadi atau untuk menghadkan atau melupuskan Data Peribadi tentang anda atau menghadkan hak kami untuk memproses Data Peribadi atau untuk maklumat berkenaan polisi dan prosedur dan jenis Data Peribadi yang dikendalikan oleh kami adalah:

 

Jawatan: Marketing Manager

Alamat: Suite 8.01 & 9.01, Level 8 & 9, The Gardens South Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur.

E-mel: mycareline@dugro.com.my

No. Telefon: 1800-38-1038

No. Fax: 03 – 2287 9256

Danone berhak untuk mengenakan bayaran yang ditetapkan bagi akses Data Peribadi anda dan menolak permintaan akses anda dan/atau melakukan pembetulan terhadap Data Peribadi setakat dibenarkan oleh undang-undang.

Dengan memasukkan dalam sebarang kontrak dengan Danone, menggunakan perkhidmatan Danone, membeli sebarang produk daripada Danone, menyertai sebarang aktiviti, promosi, kaji selidik, peraduan, pertandingan dan apa saja acara yang dijalankan atau ditaja oleh Danone, pemberian dan komunikasi sebarang Data Peribadi kepada Danone sama ada melalui online atau sebaliknya, termasuk tetapi tidak terhad kepada “menyukai” (“like”) dan/atau memberi “komen” (comment) pada laman Facebook Danone, mengikuti Danone di Instagram dan/atau Twitter dan/atau “menyukai” (“like”) dan/atau memberi “komen” (comment) pada laman-laman tersebut, memuat turun aplikasi mudah alih Danone dan/atau mengekspresi indikasi kecenderungan anda yang sama terhadap Danone, anda bersetuju anda telah membaca Notis ini dan memberi kebenaran kepada Danone untuk mengumpul dan memproses Data Peribadi yang telah anda berikan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Notis ini.

Sekiranya terdapat konflik antara Notis ini dalam Bahasa Inggeris dan Notis dalam Bahasa Melayu yang sepadan, terma Notis dalam Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Sekiranya terdapat konflik antara Notis ini dalam Bahasa Inggeris dan Notis dalam Bahasa Melayu yang sepadan, terma Notis dalam Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

PERSONAL DATA AND PRIVACY NOTICE

Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd. (“Danone”, which term includes each member of the group of companies of which Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd. is the parent, subsidiary or affiliate company) realises the importance of privacy and view your Personal Data (as defined below) seriously

 This Personal Data and Privacy Notice (“Notice”) is issued to all Danone’s valued customers and members, pursuant to the requirements of the Malaysia Personal Data Protection Act 2010. For the purposes of this Notice, “we”, “us” and “our” shall refer to Danone.

 

In the course of your dealings with us and when you register for membership, we will request that you provide personal data and information about yourself and/or your family ("Personal Data”) to enable us to enter into transactions with you and/or to deliver the necessary services and/or products in connection with our business.

Personal Data includes information such as name as per your identity card, preferred name, preferences, identity card number, age, contact number, address, e-mail address, birth date, gender, occupation, your child's information such as name and birth date, any information which may identify you, your family members and your children and any other information which you choose to send to us.

In addition to the Personal Data you provide to Danone directly, Danone may also collect Personal Data from a variety of sources, including but not limited to the following:

a.any of Danone’s social media sites such as Facebook, Instagram and Twitter;

b.any printed or electronic forms and/or documents submitted to Danone via any electronic or mobile platforms such as Email;

c.all forms and/or documents submitted to or collected by Danone such as registration and applications forms via online or otherwise;

d.any event, survey, competition and/or contest organised or sponsored by Danone via online or otherwise;

e.any messages and/or comments submitted to or collected by Danone via online or otherwise;

f.any of Danone’s website (“Website”) including cookies used on the Website and/or other electronic platform; and

g.any publicly available sources such as directories.

It shall be your responsibility to obtain the express consent of any third party prior to providing Danone with any Personal Data of any third party. By providing Danone with any Personal Data of any third party, you confirm that such consent had so been obtained for the purposes of collection, processing, use and storage of the Personal Data in accordance with this Notice and where you are providing Danone with any Personal Data about and on behalf of your child, below the age of eighteen years, you confirm that you are the parent, guardian or person who has parental responsibility on the child and you consent to the collection, processing, use and storage of such Personal Data in accordance with this Notice.

Collection of Personal Data is relevant in connection with our business process, execution, including delivery of services and/or products and client/customer relationship management and to offer services that best suit individual customer and/or members when they visit our Website.

 Danone may collect, use and otherwise process the Personal Data you provide for business purposes and any activities of Danone which includes but is not limited to the following purposes:

a.the delivery of services or products and the marketing of such services or products, whether present or future, to you;

b.member or customer relationship management procedures;

c.those purposes specifically provided for in any particular service or product offered by us;

d.conducting marketing and client/customer profiling activities in connection with our services and related products;

e.our internal record keeping;

f.meeting any legal or regulatory requirements relating to our provision of services and products and to make disclosure under the requirements of any applicable law, regulation, direction, court order, by-law, guideline, circular, code applicable to us or any member companies of Danone;

g.to enable us to communicate with you by sending information to you via e-mail, telecommunication means (telephone calls or text messages) or social media on products and services offered by selected third parties that we think may interest you;

h.for the purpose of any contests, surveys, redemption activities or promotions organised by Danone;

i.to respond to questions, comments and feedback from you;

j.to communicate with any third party in order for such third party to perform any function or service as may be required by Danone;

k.membership programmes including communicating with our members about news, activities and services concerning our business; and

l.for any other purposes in relation to and/or incidental to any of the above.

and you agree and consent to Danone using and processing the Personal Data in the manner identified in this Notice and Danone may contact you for the above purposes via any form of available communication including but not limited to short message services, post, social media and emails.

In the event, you fail to provide sufficient Personal Data or Personal Data which is deemed compulsory to Danone, or the Personal Data provided is deemed insufficient by Danone, then Danone may:-

a.be unable to provide you with the services and/or products requested including but not limited to performance of any of the purposes set out in Clause 2 in this Notice;

b.be unable to update you on our latest product and/or launches;

c.be unable to process your application in relation to any contest, promotions or redemption activities organised by us; and

d.be unable to perform any of its obligations under any potential or existing agreement with you.

Personal Data provided to us will generally be kept confidential but you hereby consent and authorise us to provide, transfer or disclose the Personal Data to any related companies and subsidiaries of Danone, within and outside Malaysia, including those established and incorporated in the future and/or to any third party for the purposes set out in Clause 2 of this Notice and/or to any third parties engaged by Danone to perform functions on its behalf (collectively, the “Third Parties”). The Third Parties includes but is not limited to:

a.any person to whom we are compelled or required to do so under law or in response to a competent or government agency;

b.our business partners and online affiliates that provide related services or products in connection with our business;

c.government agencies, statutory authorities and industry regulators;

d.our auditors, consultants, accountants, lawyers or other financial or professional advisers;

e.our sub-contractors or service or product providers or business sponsors as may determine to be necessary or appropriate;

f.any third party service providers within and outside Malaysia that provides services, directly or indirectly, to us including butnot limited to data analysis firms, webhosting companies, data processing and network operations; and

g.any other third parties performing any function or services as may be required by Danone in connection with the provision of services or products to you or in order to maintain and improve its services, or for our development and expansion of our goods and services or performance of any contract with you.

In the event of any potential, proposed or actual assignment, sale, transfer or disposal of any business, assets, shares and/or interest in Danone including any consolidation acquisition or merger (“Corporate Transaction”), the Personal Data provided by you may be required to be disclosed and/or transferred to or accessed by any Third Party as a result of the Corporate Transaction and you hereby expressly agree and consent to any such disclosure and/or transfer to or access by any such Third Party.

We shall keep and process the Personal Data which you provide to us in a secure manner. We endeavour, where practicable, to implement the appropriate and reasonable administrative and security safeguards and procedures in accordance with the applicable laws and regulations to prevent the unauthorised or unlawful processing of the Personal Data and the accidental loss or destruction of, or damage to, the Personal Data.

It is understood that sending Personal Data over the internet is not 100% secured. Therefore, in this regard, we cannot guarantee the security of any Personal Data transmitted over the internet in any case, whether on data inflow to Danone or outflow from Danone back to you.

Where we consider it necessary or appropriate for the purposes of data storage or processing or providing any service or product on our behalf to you, we may transfer the Personal Data provided by you to another member of our companies or third party service or product providers within or outside Malaysia in which we are established, under conditions of confidentiality and similar levels of security safeguards. You understand and agree to such disclosure and/or transfer of the Personal Data as described herein.

Cookies is a small data file that will be collected in your web browser in order to track visiting information. So when you visit our Website in the future, the server may immediately recognize that you had been to the Website before. We use cookies to personalise a user's experience of the Website.

Cookies is not a program that will destroy any files in the computer, but it is only used to track visiting information such as which pages users visit, at which pages users usually start and stop, and how frequently users visit the website, etc. We do not use cookies to track the identity of the actual user, so that cookies will only tell if a certain computer has visited our website in the past.

Benefits of Cookies:

1) To evaluate the number of visitors. Different browsers will have different uses for cookies that can distinguish visitors as members or non-members. This information is useful for presenting advertisements that best suit a target audience, evaluating user interests, and the user's internet usage pattern.

2) To check usage frequency or visiting pattern. These tracking cookies help us to understand the user's character and habits. Moreover, it will help us improve our services, contents, advertising patterns, as well as promotional activities offered on the website to best suit individual needs.

Cookies will not collect personal information such as names or e-mail addresses. Nevertheless, if you do not wish to have cookies in your computer, you may configure your web browser to reject cookies. Please note, however, if you disable all cookies, you may not be able to use certain services on the Website.

Our Website may contain links to other external sites. Danone is not responsible for the privacy policy of such external sites.

 

You have the right to request access to and correction of the Personal Data about you held by us and in this respect, you may:

a.check whether we hold or use your Personal Data and request access to such Personal Data;

b.request that we correct any of your Personal Data that is inaccurate, incomplete or out-of-date;

c.request us to limit or remove certain Personal Data about you or limit our right to process the Personal Data;

d.request that we specify or explain its policies and procedures in relation to data and types of Personal Data handled by us.

The person to whom written requests for access to Personal Data or correction of Personal Data or to limit or remove certain Personal Data about you or to limit our right to process the Personal Data or for information regarding policies and procedures and types of Personal Data handled by us is:

Designation: Marketing Manager

Address: Suite 8.01 & 9.01, Level 8 & 9, The Gardens South Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur.

E-mel: mycareline@dugro.com.my

No. Telefon: 1300-38-1038

No. Fax: 03 – 2287 9256

Danone reserves the right to impose a prescribed fee for access of your Personal Data and to refuse your requests to access and/or make corrections to your Personal Data to the extent permitted by law.

By entering into any contract with Danone, using Danone’s services, purchasing any products from Danone, participating in any activities, promotions, surveys, contests, competitions and any other events organised or sponsored by Danone, providing and communicating any Personal Data to Danone whether online or otherwise, including but not limited to “liking” and/or commenting on Danone’s Facebook page, following Danone on Instagram and/or Twitter and “liking” and/or commenting therein, downloading Danone’s mobile apps and/or expressing a similar indication of your interest in Danone, you agree that you have read this Notice and consent to Danone’s collection and processing of Personal Data provided by you in the manner described in this Notice.

In the event of any conflict between this English language Notice and its corresponding Bahasa Malaysia language Notice, the terms in this English language Notice shall prevail.

Danone shall have the right to amend, vary and/or update the terms under this Notice at any time by posting any such amendment, variation and/or update on the Website or by sending a notice to you.

Following any amendment, variation and/or update as aforesaid, by continuing to engage and deal with Danone you shall be deemed to have accepted such amendment, variation and/or update.