Terma dan Syarat

Sila baca terma dan syarat ini (“Terma dan Syarat”) dengan teliti kerana ia merupakan perjanjian yang diikuti dari sudut undang-undang di antara orang yang menggunakan Laman (“Pengguna-Pengguna” termasuk anda sebagai “Pengguna”) dan Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd. (“Danone”, terma yang merangkumi setiap ahli kumpulan syarikat yang Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd adalah syarikat induk, subsidiari atau syarikat gabungan). Di alam Terma dan Syarat, “kami” dan “kita” merujuk kepada Danone. Jika anda meneruskan akses laman web ini (“Laman”), anda telah bersetuju terhadap semua Terma dan Syarat, termasuk Kod Perilaku yang Wajar (seperti yang dinyatakan dibawah) dan polisi peribadi yang perupakan sebahagian Terma dan Syarat ini. Sekiranya, anda tidak bersetuju untuk dilihat oleh Terma dan Syarat ini, anda tidak boleh mengakses atau melihat Laman ini..

Am

1.    Laman ini disediakan oleh Danone untuk tujuan menawarkan maklumat dan komunikasi. Anda bebas untuk melayari Laman ini.

2.    Kandungan dalam Laman ini disediakan untuk mematuhi peraturan dan undang-undang Malaysia dan hanya untuk kegunaan pemastautin Malaysia sahaja. Danone tidak membuat sebarang representasi bahawa maklumat di dalam Laman ini adalah relevan atau sesuai digunakan di tempat lain.

3.    Laman web ini menawarkan anda suatu saluran untuk mendapatkan maklumat mengenai rangkaian susu formula Danone. Jika anda memilih untuk melihat maklumat ini, anda bersetuju bahawa Danone menyediakan maklumat ini di atas pilihan anda sendiri untuk tujuan mendapatkan maklumat.

4.    Setelah proses pendaftaran anda selesai, anda seharusnya telah mengenalpasti nama pengguna dan kata laluan. Anda mesti memastikan bahawa nama pengguna dan kata laluan anda disimpan di tempat yang selamat dan tidak mendedahkannya kepada sesiapa. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk segala aktiviti yang berlaku di atas nama pengguna dan kata laluan anda. Ia adalah tanggungjawab anda untuk melaporkan kepada kami sekiranya berlaku penggunaan nama pengguna dan kata laluan anda yang tidak sah atau mana-mana pelanggaran sekuriti sebaik saja anda menyedarinya. Kami mempunyai hak untuk meminta pengguna-pengguna meminda nama pengguna dan kata laluan jika perlu untuk tujuan keselamatan.

5.    Semua akaun mesti didaftar dengan alamat emel peribadi sah yang anda mengakses secara kerap supaya emel notis boleh dihantar kepada anda. Akaun yang didaftar dengan alamat e-mel orang lain, atau alamat e-mel sementara, mungkin akan dibatalkan tanpa notis terlebih dahulu. Kami berhak untuk membatalkan akaun-akaun sekiranya Pengguna adalah dijumpai menggunakan IPs (Internet Protocol address) untuk cuba menyembunyikan penggunaan beberapa akaun Danone, atau jika seorang Pengguna bukan berasaskan Malaysia berpura-pura menjadi Pengguna yang berpangkalan di Malaysia, atau mengganggu mana-mana perkhidmatan kami dengan cara apapun.

6.    Penggunaan Laman ini adalah pada risiko anda sendiri. Danone dan/atau syarikat sekutunya tidak membuat apa-apa representasi berkenaan dengan kesesuaian, ketepatan, kekukuhan, kesempurnaan maklumat dan bahan yang terkandung dalam Laman ini untuk sebarang tujuan dan tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kesilapan, peninggalan yang terkandung dalam Kandungan atau mana-mana maklumat lain yang boleh didapati, secara langsung atau tidak, di Laman ini. Danone mahupun mana-mana pihak yang terlibat dalam mencipta, menerbit atau melaksanakan Laman ini adalah tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan atau kerugian secara langsung, sampingan, turutan, secara tidak langsung atau punitif, sama ada di dalam tindakan kontrak, kecuaian atau tort, yang berdasarkan daripada akses atau kegunaan anda Laman ini dan Kandungannya termasuk sebarang Laman Web Pihak Ketiga (seperti yang dinyatakan di bawah). Ini termasuk kerosakan kepada, atau virus yang mungkin menjangkiti perkakasan komputer dan/atau alatan elektronik anda. Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahan dan menegah Danone daripada dan terhadap apa-apa tuntutan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, fitnah, privasi dan pencerobohan harta intelek. Tanpa mengehadkan perkara sebelum ini, segala maklumat yang terkandung dalam Laman ini adalah disediakan untuk anda atas dasar ‘seperti mana yang ada’ dan tanpa waranti dalam apa jua bentuk sama ada secara nyata atau tersirat atau sebaliknya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang termasuk waranti kebolehniagaan dan kelayakan untuk tujuan tertentu atau ketiadaan pelanggaran.

7.    Hakcipta kandungan Laman ini adalah milik Danone. Pengguna-Pengguna boleh memuat turun bahan untuk kegunaan peribadi, bukan komersial, asalkan semua hakcipta dan notis proprietari dilindungi. Penyalinan, pengedaran, dipos naik, pencetakan, pemindahan atau pengubahan sebarang bahagian Laman web bagi tujuan awam atau komersial adalah tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Danone. Apabila anda menghantar atau mengepos sebarang bahan pada atau ke atas Laman ini, anda telah memberikan Danone hak bukan eksklusif, secara global, berterusan, lesen bebas royalti yang disublesen sepenuhnya, di bawah hak milik anda dan hakcipta intelektual anda untuk mengguna, menghasilkan semula, mengubah, menyesuaikan, mencetak, menterjemahkan, membuat kerja derivatif dari atau memaparkan atau mengedar bahan tersebut di seluruh dunia melalui Laman, atau apa jua cara tanpa sebarang kewajipan untuk akaun kepada anda. Anda mengakui bahawa anda bertanggungjawab untuk apa-apa bahan yang dipos naik di Laman ini. Ini bermakna anda (dan bukan kami) bertanggungjawab sepenuhnya terhadap bahan yang dikemukakan termasuk kesahihan, kebolehpercayaan, kesesuaian dan memastikan bahawa ia tidak melanggar hak cipta intelek sesiapa atau digunakan dalam pecah kepercayaan keyakinan sesiapa.

8.    Semua tanda dagangan, logo, watak atau tanda perkhidmatan (semuanya “Tanda Dagangan”) yang terpapar di dalam Laman sama ada berdaftar atau tidak berdaftar atau sebaliknya dimiliki Danone secara eksklusif. Tiada apa-apa yang terkandung dalam Laman ini boleh ditafsirkan sebagai pemberian hak secara implikasi, estopel atau sebaliknya, sebarang lesen atau hak dalam atau kepada Tanda Dagangan tanpa kebenaran bertulis daripada Danone. Penggunaan anda terhadap Tanda Dagangan dan kandungan Laman ini, kecuali sepertimana dinyatakan di Terma dan Syarat, adalah tidak dibenarkan sama sekali. Anda dinasihatkan bahawa Danone akan mempertahankan hak milik intelek kami sepenuhnya dalam segala Tanda Dagangan, Laman ini dan kandungannya setakat sepenuhnya undang-undang, termasuk mendapatkan sekatan jenayah.

9.    Pelbagai maklumat, nasihat, cadangan, surat, mesej, komen, pos, teks, grafik, perisian, muzik, audio, gambar, video, data, sampel dan bahan yang lain (secara kolektif “Kandungan”) boleh didapati dalam dan melalui Laman ini. Sebahagian daripada Kandungan adalah disediakan oleh Danone dan sebahagian yang lain disediakan oleh Pengguna-Pengguna, seperti pendapat dan pandangan Pengguna melalui soalan dan jawapan catatan. Danone berusaha untuk memastikan Kandungan yang kami meletakkan dan menyediakan dalam Laman adalah didapati tepat, menyeluruh, dan terkini, tetapi kami tidak boleh menjamin atau bertanggungjawab terhadap ketepatan, integriti, kualiti, kesempurnaan dan kekinian, atau bahawa ia mungkin tidak menyenangkan bagi anda, dalam Kandungan yang disediakan oleh kami atau mana-mana Pengguna. Untuk memastikan semua orang dapat menikmati segala kemudahan Laman web ini, sila baca dan patuhi Kod Perilaku yang Wajar (seperti yang diterangkan di bawah).

10.  Imej orang atau tempat yang dipaparkan di Laman adalah milik, atau diguna dengan kebenaran oleh, Danone. Penggunaan imej-imej ini oleh anda adalah dilarang selain dibenarkan secara spesifik melalui Terma dan Syarat atau melalui kebenaran spesifik di halaman Laman ini. Penggunaan imej yang tidak sah mungkin melanggar undang-undang hak milik, tanda dagangan dan/atau undang-undang publisiti serta peraturan dan statut komunikasi.

11.  Jika anda ingin membawa kepada perhatian kami sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang mengenai Kandungan yang dipos oleh Pengguna-Pengguna lain atau yang boleh didapati di Laman ini dan anda ingin melaporkan aduan dengan kami, sila guna pautan ‘report abuse’ yang didapati di halaman yang mengandungi Kandungan yang diberikan oleh Pengguna-Pengguna.

12.  Kandungan yang dipaparkan di Laman ini atau yang disediakan oleh kakitangan Careline kami adalah atas pemahaman bahawa Danone dan Penggunanya tidak dilanggan dalam memberi perkhidmatan atau nasihat perubatan, kaunseling , undang-undang atau profesional yang lain. Kandungan dalam Laman ini atau yang disediakan oleh kakitangan Careline kami adalah untuk tujuan memberi maklumat dan bukan sebagai nasihat perubatan atau penjagaan kesihatan atau menggantikan nasihat profesional berkaitan keadaan spesifik atau soalan mengenai sesuatu keadaan perubatan atau masalah undang-undang. Sentiasa rujuk nasihat doktor keluarga, pakar pediatrik atau para penjagaan kesihatan profesional yang lain mengenai keadaan perubatan sebelum memulakan sebarang rawatan baru.

13.  Maklumat peribadi yang anda memberikan secara sukarela kepada Danone melalui Laman, seperti pendaftaran interaktif serta permintaan sampel mungkin digunakan oleh Danone Dumex selaras dengan Polisi Privasi Danone (boleh didapati di sini: Polisi Privasi). Ia mungkin digunakan bagi tujuan akses dalaman Laman ini dan keperluan pelanggan kami. Dengan memberi maklumat seperti yang dinyatakan, anda bersetuju secara nyata bahawa Danone mengguna maklumat peribadi untuk tujuan ini dan seperti yang dinyatakan dalam Polisi Privasi Danone.

14.  Danone menasihati bahawa anda tidak mendedahkan sebarang maklumat peribadi mengenai diri sendiri atau orang lain (sebagai contoh: nombor telefon, alamat surat-menyurat, alamat rumah atau alamat emel, atau mana-mana maklumat yang membolehkan anda dikenalpasti), di mana-mana komuniti Danone. Danone tidak akan bertanggungjawab untuk apa jua keadaan atau akibat yang berpunca daripada maklumat peribadi yang didedahkan secara sukarela oleh anda. Walaupun Danone mengambil semua langkah-langkah yang sesuai dan munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda, Danone tidak dapat memastikan bahawa sebarang penghantaran data peribadi anda melalui internet adalah 100 % selamat dan Danone berhak untuk menolak apa-apa tanggungjawab bagi apa-apa kerugian yang ditanggung sekiranya peribadi maklumat dicuri, digodam, dihilang atau rosak akibat kemalangan atau dengan cara lain.

15.  Laman ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga yang lain (“Laman Web Pihak Ketiga”). Danone tidak akan bertanggungjawab untuk kandungan atau kredibiliti Laman Web Pihak Ketiga atau ulasan berterusan Laman Web Pihak Ketiga lain. Pautan yang disediakan ke Laman Web Pihak Ketiga tidak dianggap sebagai pengendorsan oleh Danone. Akses ke mana-mana Laman Web Pihak Ketiga yang dipautkan adalah pada risiko anda sendiri. Danone menasihat anda supaya berhati-hati apabila anda meninggalkan Laman kami dan membaca terma dan syarat pada Laman Web Pihak Ketiga. Terma dan Syarat ini hanya tertakluk bagi maklumat yang diperolehi Danone dalam Laman ini. Hiperpautan (hyperlinking) ke Laman ini,dalam apa jua cara, adalah tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis daripada Danone.

16.  Danone tidak membuat representasi atau menjamin bahawa Laman ini atau sebarang Laman Web Pihak Ketiga lain yang berpautan bersama kami, boleh diakses atau didapati dari masa ke semasa, atau bahawa akses kepada yang sama tidak akan terganggu atau bebas ralat.

17.  Danone mempunyai hak untuk mengubah atau memadam kandungan daripada Laman ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Maklumat yang dipaparkan di Laman ini mungkin mengandungi kesilapan tipografi atau ketidaktepatan teknikal. Maklumat tersebut mungkin dikemaskinikan dari masa ke semasa. Danone mungkin membuat perbaikan dan/atau perubahan dalam produk-produk yang diterangkan di sini pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa.

18.  Danone mungkin, pada bila-bila masa, mengubah Terma dan Syarat ini dengan mengemaskinikan halaman ini. Anda diikat dengan perubahan ini dan justeru itu, harus melayari halaman ini dari masa ke semasa untuk memahami Terma dan Syarat yang terkini.

19.  Danone mempunyai hak untuk menafi atau menghadkan akses individu tertentu ke dalam Laman ini, atau menghalang akses dari alamat Internet tertentu ke Laman ini, pada bila-bila masa, tanpa memberikan apa jua sebab.

20. Terma dan Syarat ini adalah ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan sebarang pertikaian hendaklah dikemukakan kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah di Malaysia.

‘Live Chat’ & Talian Careline

1.    Semasa ‘chat’ anda, anda boleh meminta transkrip perbualan dengan menekan ikon pencetak atau sampul surat yang terletak di bahagian atas tingkap ‘chat’.

2.    Danone dan sekutunya tidak akan bertanggungjawab untuk kerosakan secara langsung, kebetulan, akibat daripada, secara tidak langsung atau kerosakan punitif yang berpunca daripada nasihat yang didapati melalui perbualan ”Live Chat” atau kongsian komuniti. Bagi segala nasihat perubatan spesifik, anda dinasihatkan merujuk doktor atau penasihat kesihatan anda sendiri.

3.    Danone akan menyimpan transkrip setiap ‘chat‘ yang dijalankan melalui ”Live Chat”. Transkrip ini akan disimpan selama 24 bulan oleh Danone dan akan digunakan sebagai latihan dan penilaian kualiti dan sekiranya pelanggan membuat aduan mengenai perkhidmatan ”Live Chat”.

4.    Semua perbualan ”Live Chat” akan dijalankan melalui saluran yang selamat dan adalah sulit di antara ”pemanggil” dan Danone, melainkan kebenaran nyata diberikan oleh ”pemanggil”.

5.    Selain itu, apabila anda menggunakan ”Live Chat”, sila tidak menghantar sebarang bahan yang menyalahi undang-undang, mengancam, mengandungi fitnah bertulis, mencemar nama baik, bahan lucah, bahan pornografi atau tidak senonoh, atau sebarang bahan yang mungkin membentuk atau menggalakkan perilaku yang dianggap kesalahan jenayah atau melanggar mana-mana undang-undang.

Kit Permulaan/Sampel

1.    Danone mungkin menyediakan kit permulaan percuma dan/atau sampel bagi sesetengah produk dari masa ke semasa menerusi Laman.

2.    Kit permulaan percuma dan/atau sampel hanya ditawarkan kepada warganegara Malaysia dengan alamat tempatan di Malaysia yang sah sahaja.

3.    Tiada pembelian diwajibkan.

4.    Pemohon harus memberikan maklumat seperti yang diperlukan dalam borang permintaan dan bersetuju terhadap terma dan syarat untuk kelayakan menerima kit permulaan percuma dan/atau sampel. Danone berhak mengesahkan maklumat yang diberikan oleh pemohon dan meminta sebagai bukti identiti daripada pemohon. Danone berhak membatalkan borang permintaan pemohon yang tidak lengkap.

5.    Setiap pemohon yang layak boleh meminta satu (1) kit permulaan percuma dan/atau satu (1) sampel produk yang berkenaan sahaja. Permintaan berulang oleh pemohon untuk kit permulaan percuma dan/atau sampel produk yang sama akan dibatalkan secara automatik.

6.    Kit permulaan percuma dan/atau sampel yang diminta akan dihantar kepada pemohon dalam tempoh dua hingga tiga (2-3) minggu selepas Danone menerima borang permintaan yang lengkap. Tempoh masa untuk penghantaran kit permulaan percuma dan/atau sampel adalah tertakluk kepada lokasi geografi pemohon.

7.    Danone tidak akan bertanggungjawab untuk menggantikan sebarang kit permulaan/sampel yang telah rosak, hilang, musnah dan/atau dicuri, yang mana apa-apa kerosakan, kehilangan yang berlaku akibat dalam tempoh penghantaran, kelalaian atau kesilapan pemohon. Sebarang penggantian kit permulaan percuma dan/atau sampel tertakluk kepada kebolehsediaan stok.

8.    Setiap pemohon hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kecederaan, kemalangan atau tuntutan akibat daripada penyertaan tawaran ini.

9.    Setiap pemohon bersetuju untuk tidak memudaratkan, akan mempertahankan dan menanggung rugi sepenuhnya Danone (termasuk syarikat gabungan dan subsidiari) daripada dan terhadap semua kerugian, kerosakan, perbelanjaan dan semua tindakan pihak ketiga, prosiding, tuntutan, permintaan, kos dan tanggungan yang timbul akibat penyertaan kit pemulaan percuma dan/atau sampel ini.

10.  Danone tidak bertanggungjawab terhadap sebarang ralat, kecuaian, perlengahan, kegagalan komunikasi dan/atau apa jua kegagalan berkaitan sistem computer, talian telefon, pelayan (”server”), pembekal dalam talian (”online providers”), pembekal perkhidmatan (”service provider”), Internet dan/atau Laman.

11.   Danone berhak untuk mengubah, menambah atau memadam mana-mana terma dan syarat berhubungan kit pemulaan percuma dan/atau sampel yang ditawarkan pada bila-bila masa mengikut hak budi bicara mutlaknya tanpa sebarang notis terlebih dahulu dan boleh atas hak budi bicara mutlaknya membatalkan, mengubah, membaiki, menghapus dan/atau menggantung sebarang tawaran kit pemulaan percuma dan/atau sampel tanpa notis terlebih dahulu.

Kod Peilaku yang Wajar

1.    Kami tidak mengawal, menapis atau mengedit apa-apa Kandungan yang diberikan oleh Pengguna di mana ia dikirim atau dari atau yang sedia ada di Laman kami. Walau bagaimanapun, kami mempunyai hak, tapi bukan wajib, atas budi bicara mutlak dan untuk apa jua sebab, menapis, mengedit, menolak untuk menerima atau mengeluarkan atau memindah apa-apa Kandungan yang telah dihantar ke, dari, melalui atau dikirim ke atas Laman ini oleh Pengguna.

2.    Sebagai balasan Danone menguna sumbangan anda dalam Laman ini, anda menjamin bahawa ia merupakan sumbangan asli anda sendiri, tidak menfitnah dan tidak melanggar undang-undang Malaysia, bahawa anda mempuyai hak untuk memberi Danone kebenaran untuk menggunakannya tanpa sebarang pampasan sama sekali, dan anda mempunyai keizinan oleh sesiapa yang dikenalpasti dalam sumbangan anda atau keizinan ibu bapa/penjaga jika mereka berumur 18 tahun ke bawah.

3.    Anda tidak dibenarkan menggunakan Laman ini, atau sebarang perkhidmatan kami, untuk sebarang tujuan atau sebab yang salah di sisi undang-undang, fitnah, mengganggu, merosakkan, menyalahgunakan, atau menceroboh privasi seseorang atau tidak menyenangkan secara umum di bawah undang-undang yang tertakluk. Khususnya, anda tidak dibenarkan menghantar apa-apa, dalam pendapat kami, yang boleh merosakkan perniagaan atau mencemari Pengguna-Pengguna lain. Anda mesti memastikan bahawa anda tidak menyalurkan ke, dari, melalui atau pos atas Laman ini sebarang kandungan yang mempunyai virus perisian atau fail berbahaya, yang mengganggu atau mengakibatkan dengan tujuan merosakkan atau mengganggu fungsi baik peralatan komputer atau telekomunikasi. Anda tidak dibenarkan membuat apa-apa yang mungkin mengganggu operasi Laman ini dan perkhidmatannya, serta apa-apa yang mungkin mengganggu penggunaan dan pemanfaatan Laman ini dan perkhidmatan kami oleh Pengguna lain. Selain daripada yang dibenarkan oleh kami, anda tidak dibenarkan menggunakan Laman ini untuk mengadakan atau menguruskan aktiviti komersial dalam apa jua bentuk sekalipun.

4.    Danone telah membentuk Peraturan Komuniti berikut supaya Pengguna-Pengguna boleh menikmati sepenuhnya Laman kami. Peraturan Komuniti ini bertujuan melindungi semua Pengguna dengan memastikan segala komunikasi adalah selamat dan boleh dinikmati untuk semua orang.

○      Sila pastikan semua sumbangan anda adalah berpatutan dan sopan.

○      Tiada kelakuan yang mengganggu, kasar dan mengancam: sumbangan mesti dalam bentuk komen yang membina dan sopan, tidak mempunyai niat jahat atau bertujuan untuk mengakibatkan gangguan.

○      Tiada kandungan yang menyalahi undang-undang dan tidak menyenangkan: kandungan yang salah di sisi undang-undang, mengganggu, fitnah, berbentuk kecaman, mengancam, merosakkan, lucah, tidak senonoh, seksual, memburukkan kaum dan agama atau yang tidak menyenangkan adalah tidak dibenarkan.

○      Jika anda menggunakan beberapa log masuk dengan tujuan untuk mengganggu komuniti atau Laman atau menjengkelkan Pengguna-Pengguna lain, kami mungkin akan mengambil tindakan terhadap akaun-akaun anda.

○      Amalkan sifat penyabar: pengguna-pengguna mungkin terdiri daripada semua golongan umur dan keupayaan yang berbeza.

○      Apabila menyuarakan pendapat anda, sila prihatin akan kesannya terhadap orang lain yang mungkin berada online pada masa itu.

○      Ini adalah laman web yang berasal dari Malaysia. Sila pastikan kiriman anda adalah dalam Bahasa Inggeris, Melayu atau Cina supaya ia boleh difahami oleh semua ahli dan moderator kami.

○      Kami mengalu-alukan cadangan untuk produk, buku, alamat laman web atau bahan-bahan lain yang anda mendapati berfaedah dalam pengalaman anda. Walau bagaimanapun, kami akan mengambil tindakan terhadap sumbangan yang kami menganggap sebagai pengiklanan, atau promosi bahan dan laman web yang dianggap tidak sesuai (lucah, kasar, dll) atau untuk tujuan komersial yang berlanjutan. Danone tidak akan bertanggungjawab untuk kandungan dengan cadangan sedemikian.

○      Mesej komersial dan mesej dari perniagaan dan organisasi adalah tidak dibenarkan. Forum kami adalah untuk kegunaan ibu bapa dan bakal ibu bapa dan bukan suatu saluran untuk tujuan pemasaran atau penjualan kepada Pengguna kami. Sila pastikan bahawa apa-apa cadangan produk yang diberikan adalah melalui pengalaman peribadi anda dan tidak mengandungi pengendorsan atau pemasaran untuk tujuan komersial, di mana anda menerima suatu faedah, dalam bentuk wang atau tidak.

○      Tiada penyamaran.

○      Tiada nama pengguna yang tidak sesuai (lucah, kasar, dsb).

○      Moderator Komuniti Dugro mungkin menghantar mesej, campur tangan, mengedit atau memadamkan mesej dari masa ke semasa.

○      Kami mengalu-alukan kedua-dua maklum balas baik yang positif mahupun negatif, tetapi sila pastikan komen anda adalah seiring dengan Peraturan Komuniti Dugro Jika anda kerap mengirim komen bersifat peribadi atau menyinggung hal berkaitan orang awam atau syarikat, ia dianggap suatu gangguan. Kami mempunyai hak untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggungjawab atau membantu orang atau syarikat yang sedemikian mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggungjawab.

○      Bagi memastikan anda mendapat maklumat yang tepat, para penasihat kami akan menyertai perbincangan Komuniti Dugro sekali-sekala.

○      Sila ambil perhatian: Komuniti Dugro kami mungkin mengandungi komen dan perbincangan oleh ahli mengenai susu bayi dan penyusuan botol. Segala pendapat yang dikemukakan adalah daripada individu-individu yang menggunakan Laman dan tidak mempunyai kaitan dengan Danone.

○      Makluman, Komuniti Dugro mungkin memberikan komen dan perbincangan oleh ahli berkenaan susu formula dan penyusuan botol. Sebarang komen dan pendapat yang dinyatakan oleh individu atau Pengguna-Pengguna menggunakan Laman ini tidak berkaitan dengan Danone.

○      Berhati-hati, dan ingat semasa online, seseorang itu mungkin bukan seperti yang dikatakannya. Sesiapa yang mempunyai akses Internet boleh mendapatkan akses ke dalam Laman kami.

○      Fikirlah sebaik-baiknya apabila memberikan maklumat peribadi anda. Ini termasuk nama, alamat, nombor telefon, nombor telefon bimbit, alamat emel peribadi, gambar, dsb.

○      Berwaspada apabila berjumpa dengan individu yang anda hanya dihubungi melalui online. Jika anda ingin berjumpa dengan mereka, jumpalah di tempat orang awam pada hari siang. Bagi memastikan keselamatan anda sendiri, beritahu orang lain tempat dan masa anda berjumpa, atau meminta orang lain menemani anda, sekurang-kurangnya untuk perjumpaan pertama.

○      Jika anda gagal mengikut Peraturan Komuniti Dugro ini, anda akan menerima e-mel yang menyatakan kenapa sumbangan anda telah dikeluarkan. E-mel ini juga akan mengandungi amaran yang menyatakan kegagalan mematuhi Peraturan Komuniti Dugro berterusan akan mengakibatkan tindakan diambil terhadap akaun atau akaun-akaun anda. Tindakan ini mungkin menyebabkan akaun atau akaun-akaun yang relevan diletak dalam tinjauan (‘pre-moderation’) atau penangguhan akses anda (sementara atau kekal) untuk menyertai Komuniti Dugro.

Peraturan Komuniti Dugro di atas adalah tidak muktamad dan kami berhak untuk mengemaskini peraturan - peraturan tersebut pada bila-bila masa dari masa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.

1.        Penebusan Tambah Nilai RM5 TNG  (“Peraduan”) dianjurkan oleh Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd. (“Pihak Penganjur”). Dengan menyertai Peraduan, anda (“Peserta”):

a.      mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk menerima terma dan syarat Peraduan ini yang tertera di bawah ("Terma dan Syarat").

b.      memberi kebenaran untuk memproseskan Data Peribadi anda menurut Terma dan Syarat ini dan notis privasi di pautan berikut: https://www.dugro.com.my/bm/privacypolicy.html.

c.      bersetuju bahawa keputusan Pihak Penganjur mengenai semua perkara yang berkaitan dengan Peraduan termasuk pengadilan dan pemilihan pemenang adalah muktamad, mengikat dan tidak boleh dipertikaikan oleh semua Peserta. Sebarang surat-menyurat dan rayuan tidak akan dilayan. 

2.        Peraduan ini berlangsung dari 1 Ogos 2021 hingga 15 Disember 2021 (“Tempoh Peraduan”). Sebarang penyertaan yang diterima selepas 20 Disember 2021 tidak akan dilayan.  [RS1] Hanya resit asal bertarikh antara 1 Ogos 2021 hingga 15 Disember 2021 ( ‘’ Bukti Pembelian ‘’ ) yang sah untuk penebusan. Bukti Pembelian mesti digunakan sekali sahaja. Sebarang penyertaan lewat atau penyertaan  dengan Bukti Pembelian bertarikh tidak dalam Tempoh Promosi yang dinyatakan tidak akan diterima. Penganjur berhak untuk mengubah Tempoh Promosi pada bila-bila masa dengan pemberitahuan di https://www.dugro.com.my atau dengan cara lain. Penyertaan penebusan dianggap diterima pada masa penerimaan melalui WhatsApp oleh Penganjur dan bukan pada masa penghantaran atau pengeposan. Komputer penganjur adalah alat penyimpanan masa rasmi untuk Promosi.

3.        Peraduan ini terbuka kepada semua peserta yang berumur 18 tahun ke atas (pada tahun 2021) yang menetap di Malaysia dengan alamat di Semenanjung Malaysia sahaja.

4.        Promosi hanya sah untuk pembelian minimum satu (1) saiz pek Dugro® Regular / Honey / Choc / Fruit & Veg / Multigrain 850g atau 1.5kg. Peserta yang layak dengan pembelian minimum satu (1) pek Dugro® Regular / Honey / Choc / Fruit & Veg / Multigrain saiz  850g atau 1.5 kg akan mendapat satu (1) Pin TNG eWallet RM5 ("Item Penebusan") ). Satu (1) peserta berhak mendapat penebusan satu (1) Pin TNG eWallet RM5 sahaja. Semua Item Penebusan terhad kepada produk yang dibeli dari kedai yang mengambil bahagian di Semenanjung Malaysia sahaja (“Kedai  Yang Mengambil Bahagian”) selama Tempoh Promosi.

Cara-Cara Penyertaan

5.        Langkah-langkah penyertaan:-

(a)    Peserta yang layak harus membuat pembelian minimum satu (1) pek  Dugro® Regular / Honey / Choc / Fruit & Veg / Multigrain saiz 850g atau 1.5kg dalam satu resit di semua kedai yang mengambil bahagian di Semenanjung Malaysia semasa Tempoh Promosi dan memperoleh Bukti Pembelian. Peserta mesti menyimpan Bukti Pembeliannya.

(b)   Sediakan mesej WhatsApp dengan butiran berikut: <Nama Pelanggan>, <Tel. No.>, <Kad No.> dan lampirkan gambar Bukti Pembelian.

Contoh: Nicole Lim, 013-888 8888, 10000

(c)    Hantarkan mesej WhatsApp ke Nombor Telefon  yang tertera pada ‘’Calling Card’’ atau Kad Hubungi yang terdapat dalam ‘’Welcome Pack’’  - rujuk HUBUNGI SAYA UNTUK MENGETAHUI LEBIH LANJUT MENGENAI DUGRO®.

(d)    Bukti Pembelian dianggap sah sekiranya dinyatakan dengan jelas  perkara-perkara berikut: -

I.                 Masa dan tarikh pembelian;

II.                Nama, ID perniagaan dan alamat kedai yang mengambil bahagian - tempat pembelian dibuat;

III.              ID transaksi pembelian; dan

IV.              Butiran lengkap mengenai produk Dugro® dalam pembelian.

6.      Penghantaran Item Penebusan: -

(a)    Item Penebusan akan dihantar ke Nombor Telefon yang diberikan oleh pengguna. Ia adalah menjadi tanggungjawab pengguna untuk memberikan Nombor Telefon yang betul.

(b)   Promosi ini hanya sah untuk alamat Semenanjung Malaysia sahaja.

(c)    Sebarang barang yang dikembalikan dan tidak ditebus akan dilucutkan.

(d)   Item Penebusan akan dihantar dalam masa 3 hingga 7 hari sehingga 20 Januari 2022.

(e) Item Penebusan tidak boleh dipindah milik, tidak boleh ditukar dan tidak boleh ditebus dengan wang tunai.

Lain-lain

7.        Pihak Penganjur dan kesemua pihak yang terlibat dalam Peraduan ini termasuk pengarah, pegawai dan ejen adalah tidak bertanggungjawab terhadap yang berikut:- (a) Campur tangan oleh pihak yang tidak berkenaan; (b) Kesilapan manusia dan kegagalan elektronik/teknikal dalam pentadbiran Peraduan ini; (c) Sebarang penyertaan yang salah dihantar atau tidak diterima; dan (d) Semua liabiliti (termasuk kematian) yang terlibat sama ada disebabkan penggunaan hadiah dan/atau penyertaannya dalam Peraduan ini secara langsung atau tidak langsung.

8.        Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas keingkaran atau kerugian yang dialami oleh mana-mana pihak disebabkan oleh bencana alam, perang, rusuhan, mogok, tindakan industri, wabak, pandemi, sekatan kerajaan atau tindakan kerajaan yang lain, kebakaran, banjir, ribut, kegagalan teknikal atau sebarang kejadian yang di luar kawalan yang munasabah Penganjur.

9.        Pihak Penganjur berhak dalam budi bicaranya untuk menolak atau membatalkan sebarang penyertaan yang salah, tidak lengkap, sukar dibaca, rosak, lewat dan/atau tidak mempunyai Bukti Pembelian yang betul. Sebarang penyertaan yang mengandungi unsur-unsur dakwaan atau fitnah, melibatkan peniruan, melanggari (atau mungkin melanggari) sebarang hak cipta, tanda dagangan, atau apa-apa hak harta intelektual atau hak proprietari mana-mana entiti, bagi yang masih hidup mahupun yang sudah mati (termasuk hak-hak privasi, publisiti atau gambaran yang palsu) akan dilucuthakkan secara automatik.

10.     Pihak Penganjur berhak untuk menggantikan sebarang hadiah dengan hadiah lain yang mempunyai nilai yang sama atau hampir sama tanpa sebarang notis. Pihak Penganjur tidak akan memberi apa jua jaminan mengenai penjualan, kualiti hadiah atau kesesuaian penggunaan atas sebarang tujuan.

11.     Pihak Penganjur berhak dalam budi bicaranya, untuk mengubah, menolak atau membatalkan sebarang penyertaan termasuk dan tidak terhad kepada, penyertaan yang mengandungi sebarang elemen yang berkaitan dengan bayi dan/atau produk terpilih yang melanggar Kod Etika Kementerian Kesihatan Malaysia bagi Pemasaran Makanan Bayi dan Produk Berkaitan.

12.     Peserta adalah bertanggungjawab sepenuhnya bagi menanggung semua risiko, liabiliti, kecederaan, kerosakan atau tuntutan yang disebabkan oleh penyertaan mereka dalam Peraduan ini dan daripada penggunaan hadiah.

13.     Dengan menerima atau menggunakan mana-mana hadiah peraduan, peserta bersetuju untuk melepaskan tanggungan Pihak Penganjur, semua rakan niaganya dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan Peraduan ini, termasuk pengarah, pegawai, kakitangan dan ejen mereka daripada mana-mana tuntutan, pendakwaan, penghakiman, kerosakan, kerugian atau liabiliti yang ditanggung, berkaitan dengan penyertaannya dalam Peraduan ini, penerimaan dan/atau penebusan dan/atau penggunaan bagi mana-mana hadiah.

14.     Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Peserta bersetuju untuk mengetepikan apa-apa hak yang berkenaan dengan kerugian atau kerosakan yang timbul dengan penggunaan hadiah atau penyertaan Peserta dalam Peraduan ini terhadap Pihak Penganjur dan/atau pegawai, pekerja, wakil dan/atau agensi terlantik (termasuk pembekal atau mana-mana pihak ketiga).

15.     Dengan menyertai Peraduan ini dan penerimaan hadiah, pemenang bersetuju dan memberi kebenaran kepada Pihak Penganjur untuk menggunakan nama, alamat, gambar, butiran peribadi, dokumen, dan maklumat tanpa sebarang bayaran royalti atau bayaran pampasan untuk tujuan pengiklanan dan semua bentuk publisiti yang lain, termasuk, tanpa had kepada sebarang rakaman berkaitan dengan Peraduan ini dari semasa ke semasa.

16.     Semua butiran penyertaan dan Bukti Pembelian yang dikemukakan untuk Peraduan ini akan menjadi hak milik Pihak Penganjur.

17.     Pemprosesan Data Peribadi.

(a)    (a) Dengan menyertai Promosi ini, setiap peserta menyetujui pengumpulan, penggunaan dan pemprosesan data peribadi yang disediakan oleh peserta, termasuk nama peserta, Kad Pengenalan, alamat, alamat e-mel, maklumat hubungan, dan maklumat yang mungkin dapat diketahui oleh peserta Peserta (secara kolektif, "Data Peribadi") untuk tujuan yang berkaitan dengan Promosi seperti yang dinyatakan dalam terma dan syarat ini ("Tujuan").

(b)   Penganjur boleh memindahkan maklumat peribadi (termasuk tetapi tidak terbatas pada, nama, alamat, nombor hubungan, nombor IC) kepada penyedia perkhidmatan untuk tujuan mentadbir Promosi dan menghubungi peserta, hanya untuk Promosi ini sahaja. Peserta berhak mendapatkan akses, meminta pembetulan atau menarik izin untuk mendedahkan maklumat peribadi yang dipegang oleh Penganjur. Permintaan tersebut boleh dibuat melalui e-mel kepada Penganjur di privacy.my@danone.com. Untuk maklumat lengkap notis privasi Penganjur di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, peserta boleh merujuk ke https://www.dugro.com.my/bm/privacypolicy.html

(c)    Harap maklum bahawa Penganjur perlu memproses Data Peribadi untuk Tujuan di mana tanpa tersebut,  Penganjur mungkin tidak dapat menerima dan / atau memproses penyertaan Peserta.

18.   Penganjur boleh mengikut budi bicara mutlaknya meminda Terma dan Syarat dengan pemberitahuan di https://www.dugro.com.my atau dengan cara lain.

19.   Penganjur berhak mengubah, membatalkan, menghentikan atau menangguhkan Promosi ini dengan pemberitahuan di https://www.dugro.com.myatau dengan cara lain. Peserta tidak akan membuat tuntutan atau pampasan daripada pihak Penganjur atas kerugian yang berlaku.

 

1. TF Value Peraduan Dugro Beli, Ganjaran Dan Menang (“Peraduan”) dianjurkan oleh Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd. (“Pihak Penganjur”). Dengan menyertai Peraduan, anda (“Peserta”)

a. mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk menerima terma dan syarat Peraduan ini yang tertera di bawah ("Terma dan Syarat").

b. memberi kebenaran untuk memproseskan Data Peribadi anda menurut Terma dan Syarat ini dan notis privasi di pautan berikut: https://www.dugro.com.my/bm/privacypolicy.html

c. bersetuju bahawa keputusan Pihak Penganjur mengenai semua perkara yang berkaitan dengan Peraduan termasuk pengadilan dan pemilihan pemenang adalah muktamad, mengikat dan tidak boleh dipertikaikan oleh semua Peserta. Sebarang surat-menyurat dan rayuan tidak akan dilayan. 

2. Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas (pada tahun 2021) kecuali kakitangan Pihak Penganjur dan ahli keluarga terdekat termasuk syarikat-syarikat sekutunya, pembekal/ pengedar, agensi-agensi promosi, dan agensi-agensi pengiklanan/ perhubungan yang terlibat dalam Peraduan ini.

3. Peraduan ini berlangsung dari 01 Julai 2021 hingga 25 Ogos 2021 (“Tempoh Peraduan”). Sebarang penyertaan yang diterima selepas 25 Ogos 2021 tidak akan dilayan. 

Cara-Cara Penyertaan

4. Langkah-langkah penyertaan:-

a. Beli mana-mana produk Dugro sebarang saiz pek dan sebarang variasi dalam satu resit dari mana-mana cawangan TF Value Malaysia yang turut serta (”Bukti Pembelian”) dalam Tempoh Peraduan.

b. Lengkapkan ayat tidak melebihi 30 patah perkataan:-

”Dugro adalah pilihan hati saya kerana ...............................”

c. Hantar melalui WhatsApp ke +6012-266 1391

i.    Taipkan butiran dalam format yang berikut:-

  <Nama, No. KP, Nombor Resit, Slogan>

   Contoh: Remi Hassan, 920505105123, 101228, Dugro adalah pilihan saya kerana ia dirumus dengan Kalsium, IcFOS, Protein, Vitamin A dan 100% lebih* DHA, untuk menyokong tumbesaran si manja secara menyeluruh.

ii.   Sertakan gambar Bukti Pembelian yang lengkap dan jelas

  *Bukti Pembelian yang asal mesti disimpan dan dihantar ke Pihak Penganjur untuk tujuan pengesahan jika anda dipilih sebagai pemenang.

d. Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan yang diingini tetapi setiap penyertaan mesti

     disertakan dengan Bukti Pembelian yang lengkap. Setiap Bukti Pembelian hanya layak untuk satu

     penyertaan sahaja. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan Bukti Pembelian yang salah, tidak

     lengkap dan tidak jelas.

5. Pihak Penganjur berhak memindahkan butiran peribadi (termasuk, tanpa had, nama, alamat, nombor

telefon, nombor kad pengenalan) kepada agensi terlantik bagi tujuan pengurusan dan menghubungi Peserta untuk tujuan Promosi ini sahaja. Peserta mempunyai hak untuk mengakses, membetul atau menarik balik persetujuan untuk mendedahkan butiran peribadi daripada Pihak Penganjur. Permintaan boleh dibuat melalui emel ke privacy.my@danone.com. Rujuk https://www.dugro.com.my/bm/privacypolicy.html  untuk Notis Penuh di Bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

6.     Tertaklut kepada terma dan syarat. Sila layari https://www.dugro.com.my/bm/terma-dan-syarat.html  untuk maklumat lanjut.

7.     Hadiah Peraduan (“Hadiah“):-

i.       Hadiah Utama x 1 pemenang – Baucar Tunai TF Value bernilai RM5,000

ii.     Hadiah Kedua x 1 pemenang – Baucar Tunai TF Value bernilai RM2,000

iii.    Hadiah Ketiga x 1 pemenang – Baucar Tunai TF Value bernilai RM1,000

iv.    Hadiah Saguhati x 170 pemenang/minggu x 8 minggu – Baucar Tunai TF Value bernilai RM100

Pemilihan Pemenang

8. Pemilihan pemenang Hadiah Utama, Hadiah Kedua dan Hadiah Ketiga:-

a. Semua penyertaan yang layak akan diberikan satu nombor siri.

b. Semua penyertaan yang layak akan tertakluk kepada proses pemilihan slogan yang paling kreatif untuk menyenaraikan 1 pemenang Hadiah Utama, 1 pemenang Hadiah Kedua dan 1 pemenang Hadiah Ketiga(“Finalis”).

c. Finalis akan dihubungi melalui telefon dengan usaha terbaik, maksimum sebanyak tiga (3) percubaan. Sekiranya Finalis tidak dapat dihubungi, Pihak Penganjur berhak menggantikan Finalis tersebut dengan Finalis yang seterusnya. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua keadaan sekalipun jika Finalis tidak dapat dihubungi.

d. Finalis perlu menghantar salinan kad pengenalan dan Bukti Pembelian yang asal ke Peraduan Dugro Beli, Ganjaran Dan Menang, No. 15, Block B, Lot 756, Jalan Subang 3, 47610 Subang Jaya, Selangor dalam tempoh lima (5) hari dari tarikh pemberitahuan melalui telefon untuk tujuan pengesahan.

e. Hadiah akan dihantarkan ke alamat yang diberikan oleh Finalis. Finalis adalah bertanggungjawab atas pemberian alamat yang betul dan sah.

9. Pemilihan pemenang Hadiah Saguhati:-

a. Semua penyertaan yang layak akan diberikan satu nombor siri.

b. Semua penyertaan yang layak akan tertakluk kepada proses pemilihan janaan komputer untuk menyenaraikan 170 pemenang Hadiah Saguhati (“Finalis”).

c. Finalis akan dihubungi melalui WhatsApp. Sekiranya Finalis tidak dapat dihubungi, Pihak Penganjur berhak menggantikan Finalis tersebut dengan Finalis yang seterusnya. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua keadaan sekalipun jika Finalis tidak dapat dihubungi.

d. Hadiah akan dihantarkan ke alamat yang diberikan oleh Finalis melalui WhatsApp. Finalis adalah bertanggungjawab atas pemberian alamat yang betul dan sah.

10.  Peserta boleh memenangi maksimum satu (1) hadiah sahaja sepanjang Tempoh Peraduan ini.

11.  Pemenang akan diumumkan melalui www.dugro.com.my dalam masa 4 - 6 minggu dari tarikh tutup Peraduan.

Lain-lain

12.  Pihak Penganjur dan kesemua pihak yang terlibat dalam Peraduan ini termasuk pengarah, pegawai dan ejen adalah tidak bertanggungjawab terhadap yang berikut:- (a) Campur tangan oleh pihak yang tidak berkenaan; (b) Kesilapan manusia dan kegagalan elektronik/teknikal dalam pentadbiran Peraduan ini; (c) Sebarang penyertaan yang salah dihantar atau tidak diterima; dan (d) Semua liabiliti (termasuk kematian) yang terlibat sama ada disebabkan penggunaan hadiah dan/atau penyertaannya dalam Peraduan ini secara langsung atau tidak langsung.

13.  Pihak Penganjur berhak dalam budi bicaranya untuk menolak atau membatalkan sebarang penyertaan yang salah, tidak lengkap, sukar dibaca, rosak, lewat dan/atau tidak mempunyai Bukti Pembelian yang betul. Sebarang penyertaan yang mengandungi unsur-unsur dakwaan atau fitnah, melibatkan peniruan, melanggari (atau mungkin melanggari) sebarang hak cipta, tanda dagangan, atau apa-apa hak harta itelektual atau hak proprietari mana-mana entiti, bagi yang masih hidup mahupun yang sudah mati (termasuk hak-hak privasi, publisiti atau gambaran yang palsu) akan dilucuthakkan secara automatik.

14.  Pihak Penganjur berhak untuk menggantikan sebarang hadiah dengan hadiah lain yang mempunyai nilai yang sama atau hampir sama tanpa sebarang notis. Pihak Penganjur tidak akan memberi apa jua jaminan mengenai penjualan, kualiti hadiah atau kesesuaian penggunaan atas sebarang tujuan.

15.  Pihak Penganjur berhak dalam budi bicaranya, untuk mengubah, menolak atau membatalkan sebarang penyertaan termasuk dan tidak terhad kepada, penyertaan yang mengandungi sebarang elemen yang berkaitan dengan bayi dan/atau produk terpilih yang melanggar Kod Etika Kementerian Kesihatan Malaysia bagi Pemasaran Makanan Bayi dan Produk Berkaitan.

16.  Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa keingkaran atau kerugian yang dialami oleh mana-mana pihak yang disebabkan oleh bencana alam, peperangan, rusuhan, mogok, tindakan industri, wabak, kuarantin, kesekatan kerajaan atau tindakan kerajaan, kebakaran, banjir, ribut, kegagalan teknikal atau sebarang kejadian di luar kawalan munasabah Pihak Penganjur.

17.  Peserta adalah bertanggungjawab sepenuhnya bagi menanggung semua risiko, liabiliti, kecederaan, kerosakan atau tuntutan yang disebabkan oleh penyertaan mereka dalam Peraduan ini dan daripada penggunaan hadiah.

18.  Dengan menerima atau menggunakan mana-mana hadiah peraduan, peserta bersetuju untuk melepaskan tanggungan Pihak Penganjur, semua rakan niaganya dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan Peraduan ini, termasuk pengarah, pegawai, kakitangan dan ejen mereka daripada mana-mana tuntutan, pendakwaan, penghakiman, kerosakan, kerugian atau liabiliti yang ditanggung, berkaitan dengan penyertaannya dalam Peraduan ini, penerimaan dan/atau penebusan dan/atau penggunaan bagi mana-mana hadiah.

19.  Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Peserta bersetuju untuk mengetepikan apa-apa hak yang berkenaan dengan kerugian atau kerosakan yang timbul dengan penggunaan hadiah atau penyertaan Peserta dalam Peraduan ini terhadap Pihak Penganjur dan/atau pegawai, pekerja, wakil dan/atau agensi terlantik (termasuk pembekal atau mana-mana pihak ketiga).

20.  Dengan menyertai Peraduan ini dan penerimaan hadiah, pemenang bersetuju dan memberi kebenaran kepada Pihak Penganjur untuk menggunakan nama, alamat, gambar, butiran peribadi, dokumen, dan maklumat tanpa sebarang bayaran royalti atau bayaran pampasan untuk tujuan pengiklanan dan semua bentuk publisiti yang lain, termasuk, tanpa had kepada sebarang rakaman berkaitan dengan Peraduan ini dari semasa ke semasa.

21.  Semua Bukti Pembelian yang dikemukakan untuk Peraduan ini akan menjadi hak milik Pihak Penganjur.

22.  Pemprosesan Data Peribadi. Dengan menyertai Peraduan, Peserta telah bersetuju untuk Pihak Penganjur berhak memindahkan butiran peribadi (termasuk dan tanpa had, nama, alamat, nombor telefon, nombor kad pengenalan) kepada agensi terlantik bagi tujuan pengurusan dan menghubungi Peserta untuk tujuan Peraduan ini sahaja. Peserta mempunyai hak untuk mengakses, membetul atau menarik balik persetujuan untuk mendedahkan butiran peribadi daripada Pihak Penganjur. Permintaan boleh dibuat melalui emel ke privacy.my@danone.com. Rujuk https://www.dugro.com.my/bm/privacypolicy.html  untuk Notis Penuh di Bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

23.  Pihak Penganjur berhak mengubah, membatal, menamatkan, menangguhkan atau menggantung Peraduan ini dengan memberi notis terlebih dahulu dilaman web (https://www.dugro.com.my/bm/terma-dan-syarat.html), dan tanpa menanggung sebarang liabiliti terhadap sesiapa, pada bila-bila masa termasuk mengubah Tempoh Peraduan, membuat penggantian hadiah, membatalkan atau menamatkan atau menggantung Peraduan secara keseluruhan atau sebahagian. Sekiranya terdapat sebarang perubahan kepada Terma dan Syarat, Peserta bersetuju bahawa penyertaan Peserta berterusan di dalam Peraduan ini menandakan penerimaan mereka terhadap Terma dan Syarat (sebagaimana yang diubah). Peserta tidak berhak untuk membuat sebarang tuntutan atau pampasan daripada Pihak Penganjur bagi sebarang kerugian yang dialami.

24.  Untuk pertanyaan lanjut tentang Peraduan ini, sila hubungi Hotline 03-5635 1391, Isnin – Jumaat, 10 pagi - 5 petang kecuali cuti umum.

1. Peraduan Beli & Menang (“Peraduan”) dianjurkan oleh Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd. (sebelum ini dikenali sebagai Danone Dumex (M) Sdn. Bhd.) (“Pihak Penganjur”). Dengan menyertai Peraduan, anda (“Peserta”):

a. mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk menerima terma dan syarat Peraduan ini yang tertera di bawah ("Terma dan Syarat").

b. memberi kebenaran untuk memproseskan Data Peribadi anda menurut Terma dan Syarat ini dan notis privasi di pautan berikut: https://www.dugro.com.my/bm/privacypolicy.html  atau http://mamil.com.my/en/privacy.php

c. bersetuju bahawa keputusan Pihak Penganjur mengenai semua perkara yang berkaitan dengan Peraduan termasuk pengadilan dan pemilihan pemenang adalah muktamad, mengikat dan tidak boleh dipertikaikan oleh semua Peserta. Sebarang surat-menyurat dan rayuan tidak akan dilayan. 

2. Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas (pada tahun 2021) kecuali kakitangan Pihak Penganjur dan ahli keluarga terdekat termasuk syarikat-syarikat sekutunya, pembekal/ pengedar, agensi-agensi promosi, dan agensi-agensi pengiklanan/ perhubungan yang terlibat dalam Peraduan ini.

3. Peraduan ini berlangsung dari 1 Julai 2021  hingga 12 Ogos 2021 (“Tempoh Peraduan”). Sebarang penyertaan yang diterima selepas 12 Ogos 2021 tidak akan dilayan. 

4. Langkah-langkah penyertaan:-

a. Pembelian produk Dugro atau Mamil dengan harga RM20 ke atas dalam satu resit dari mana-mana cawangan Econsave Malaysia yang turut serta (”Bukti Pembelian”) dalam Tempoh Peraduan.

b. Lengkapkan ayat tidak melebihi 30 patah perkataan:-

”Dugro / Mamil adalah pilihan hati saya kerana ...............................”

a. Hantar melalui WhatsApp ke +6016-3361301

i. Taipkan butiran dalam format yang berikut:-

  < Nama, No. KP, Nombor Resit, Jawapan>

Contoh: Remi Hassan, 920505105123, 101228, Dugro adalah pilihan hati saya kerana ia dirumus dengan Kalsium, IcFOS, Protein, Vitamin A dan 100% lebih* DHA, untuk menyokong tumbesaran si manja secara menyeluruh.

ii.   Sertakan gambar Bukti Pembelian yang lengkap dan jelas

              *Bukti Pembelian yang asal mesti disimpan dan dihantar ke Pihak Penganjur untuk tujuan pengesahan jika anda dipilih sebagai pemenang.

5. Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan yang diingini tetapi setiap penyertaan mesti disertakan dengan Bukti Pembelian yang lengkap. Setiap Bukti Pembelian hanya layak untuk satu penyertaan sahaja. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan Bukti Pembelian yang salah, tidak lengkap dan tidak jelas.

6. Hadiah Peraduan (“Hadiah“):-

a) Hadiah Utama x 3 pemenang – iPhone 12 bernilai RM4,099

b) Hadiah Kedua x 5 pemenang – Mesin Basuh bernilai RM1,999

c) Hadiah Saguhati x 100 pemenang– Baucar Econsave bernilai RM100

Pemilihan Pemenang

7.  Pemilihan pemenang Hadiah Utama, Hadiah Kedua dan Hadiah Ketiga:-

a. Semua penyertaan yang layak akan diberikan satu nombor siri.

b. Semua penyertaan yang layak akan tertakluk kepada proses pemilihan slogan yang paling kreatif untuk menyenaraikan 3 pemenang Hadiah Utama, 5 pemenang Hadiah Kedua (“Finalis”).

c. Finalis akan dihubungi melalui telefon dengan usaha yang terbaik, maksimum sebanyak tiga (3) percubaan. Sekiranya Finalis tidak dapat dihubungi, Pihak Penganjur berhak menggantikan Finalis tersebut dengan Finalis yang seterusnya. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua keadaan sekalipun jika Finalis tidak dapat dihubungi.

d. Hadiah akan dihantarkan ke alamat yang diberikan oleh Finalis. Finalis adalah bertanggungjawab ke atas pemberian alamat yang betul dan sah.

8. Pemilihan pemenang Hadiah Saguhati:-

a. Semua penyertaan yang layak akan diberikan satu nombor siri.

b. Semua penyertaan yang layak akan tertakluk kepada proses pemilihan janaan komputer untuk pemilihan 100 pemenang Hadiah Saguhati (“Finalis”).

c. Finalis akan dihubungi melalui telefon dengan usaha yang terbaik, maksimum sebanyak tiga (3) percubaan. Sekiranya Finalis tidak dapat dihubungi, Pihak Penganjur berhak menggantikan Finalis tersebut dengan Finalis yang seterusnya. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua keadaan sekalipun jika Finalis tidak dapat dihubungi

d. Hadiah akan dihantarkan ke alamat yang diberikan oleh Finalis. Finalis adalah bertanggungjawab atas pemberian alamat yang betul dan sah.

9. Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan yang diingini tetapi hanya layak untuk memenangi satu (1) hadiah sahaja sepanjang Tempoh Peraduan ini walaupun Peserta menggunakan nama-nama yang berlainan dengan nombor telefon yang sama.            

10. Pemenang akan diumumkan melalui www.dugro.com.my dalam masa 4 - 6 minggu dari tarikh tutup Peraduan.

Lain-lain

11. Pihak Penganjur dan kesemua pihak yang terlibat dalam Peraduan ini termasuk pengarah, pegawai dan ejen adalah tidak bertanggungjawab terhadap yang berikut:- (a) Campur tangan oleh pihak yang tidak berkenaan; (b) Kesilapan manusia dan kegagalan elektronik/teknikal dalam pentadbiran Peraduan ini; (c) Sebarang penyertaan yang salah dihantar atau tidak diterima; dan (d) Semua liabiliti (termasuk kematian) yang terlibat sama ada disebabkan penggunaan hadiah dan/atau penyertaannya dalam Peraduan ini secara langsung atau tidak langsung.

12. Pihak Penganjur berhak dalam budi bicaranya untuk menolak atau membatalkan sebarang penyertaan yang salah, tidak lengkap, sukar dibaca, rosak, lewat dan/atau tidak mempunyai Bukti Pembelian yang sah. Sebarang penyertaan yang mengandungi unsur-unsur dakwaan atau fitnah, melibatkan peniruan, melanggari (atau mungkin melanggari) sebarang hak cipta, tanda dagangan, atau apa-apa hak harta intelektual atau hak proprietari mana-mana entiti, bagi yang masih hidup mahupun yang sudah mati (termasuk hak-hak privasi, publisiti atau gambaran yang palsu) akan dilucuthakkan secara automatik.

13. Pihak Penganjur berhak untuk menggantikan sebarang hadiah dengan hadiah lain yang mempunyai nilai yang sama atau hampir sama tanpa sebarang notis. Pihak Penganjur tidak akan memberi apa jua jaminan mengenai penjualan, kualiti hadiah atau kesesuaian penggunaan atas sebarang tujuan.

14. Pihak Penganjur berhak dalam budi bicaranya, untuk mengubah, menolak atau membatalkan sebarang penyertaan termasuk dan tidak terhad kepada, penyertaan yang mengandungi sebarang elemen yang berkaitan dengan bayi dan/atau produk terpilih yang melanggar Kod Etika Kementerian Kesihatan Malaysia bagi Pemasaran Makanan Bayi dan Produk Berkaitan.

15. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa keingkaran atau kerugian yang dialami oleh mana-mana pihak yang disebabkan oleh bencana alam, peperangan, rusuhan, mogok, tindakan industri, wabak, kuarantin, kesekatan kerajaan atau tindakan kerajaan, kebakaran, banjir, ribut, kegagalan teknikal atau sebarang kejadian di luar kawalan munasabah Pihak Penganjur.

16. Peserta adalah bertanggungjawab sepenuhnya bagi menanggung semua risiko, liabiliti, kecederaan, kerosakan atau tuntutan yang disebabkan oleh penyertaan mereka dalam Peraduan ini dan daripada penggunaan hadiah.

17. Dengan menerima atau menggunakan mana-mana hadiah peraduan, peserta bersetuju untuk melepaskan tanggungan Pihak Penganjur, semua rakan niaganya dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan Peraduan ini, termasuk pengarah, pegawai, kakitangan dan ejen mereka daripada mana-mana tuntutan, pendakwaan, penghakiman, kerosakan, kerugian atau liabiliti yang ditanggung, berkaitan dengan penyertaannya dalam Peraduan ini, penerimaan dan/atau penebusan dan/atau penggunaan bagi mana-mana hadiah.

18. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Peserta bersetuju untuk mengetepikan apa-apa hak yang berkenaan dengan kerugian atau kerosakan yang timbul dengan penggunaan hadiah atau penyertaan Peserta dalam Peraduan ini terhadap Pihak Penganjur dan/atau pegawai, pekerja, wakil dan/atau agensi terlantik (termasuk pembekal atau mana-mana pihak ketiga).

19. Dengan menyertai Peraduan ini dan penerimaan hadiah, pemenang bersetuju dan memberi kebenaran kepada Pihak Penganjur untuk menggunakan nama, alamat, gambar, butiran peribadi, dokumen, dan maklumat tanpa sebarang bayaran royalti atau bayaran pampasan untuk tujuan pengiklanan dan semua bentuk publisiti yang lain, termasuk, tanpa had kepada sebarang rakaman berkaitan dengan Peraduan ini dari masa ke masa.

20. Semua Bukti Pembelian yang dikemukakan untuk Peraduan ini akan menjadi hak milik Pihak Penganjur.

21. Pemprosesan Data Peribadi. Dengan menyertai Peraduan, Peserta telah bersetuju yang Pihak Penganjur berhak memindahkan butiran peribadi (termasuk dan tanpa had, nama, alamat, nombor telefon, nombor kad pengenalan) kepada agensi yang dilantik  bagi tujuan pengurusan dan menghubungi Peserta untuk tujuan Peraduan ini sahaja. Peserta mempunyai hak untuk mengakses, membetulkan atau menarik balik persetujuan untuk mendedahkan butiran peribadi daripada Pihak Penganjur. Permintaan boleh dibuat melalui emel ke privacy.my@danone.com atau melalui telefon: 1800 38 1038. Rujuk https://www.dugro.com.my/bm/privacypolicy.html atau http://mamil.com.my/en/privacy.php  untuk Notis Penuh di Bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

22. Pihak Penganjur berhak mengubah, membatalkan, menamatkan, menangguhkan atau menggantung Peraduan ini dengan memberi notis terlebih dahulu dilaman web (https://www.dugro.com.my), dan tanpa menanggung sebarang liabiliti terhadap sesiapa, pada bila-bila masa termasuk mengubah Tempoh Peraduan, membuat penggantian hadiah, membatalkan atau menamatkan atau menggantung Peraduan secara keseluruhan atau sebahagian daripadanya. Sekiranya terdapat sebarang perubahan kepada Terma dan Syarat, Peserta bersetuju bahawa penyertaan berterusan Peserta di dalam Peraduan ini menandakan penerimaan mereka terhadap Terma dan Syarat (sebagaimana yang diubah). Peserta tidak berhak untuk membuat sebarang tuntutan atau pampasan daripada Pihak Penganjur bagi sebarang kerugian yang dialami.

 

1.            Peraduan Beli & Menang (“Peraduan”) dianjurkan oleh Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd. (sebelum ini dikenali sebagai Danone Dumex (M) Sdn. Bhd.) (“Pihak Penganjur”). Dengan menyertai Peraduan, anda (“Peserta”):

a.            mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk menerima terma dan syarat Peraduan ini yang tertera di bawah ("Terma dan Syarat").

b.            memberi kebenaran kepada pihak penganjur untuk memproses Data Peribadi anda mengikut Terma dan Syarat dan notis privasi di pautan berikut: https://www.dugro.com.my/bm/privacypolicy.html

c.            bersetuju bahawa keputusan Pihak Penganjur mengenai semua perkara yang berkaitan dengan Peraduan termasuk pengadilan dan pemilihan pemenang adalah muktamad, mengikat dan tidak boleh dipertikaikan oleh semua Peserta. Sebarang surat-menyurat dan rayuan tidak akan dilayan. 

2.            Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas (pada tahun 2021) kecuali kakitangan Pihak Penganjur dan ahli keluarga terdekat termasuk syarikat-syarikat sekutunya, pembekal/ pengedar, agensi-agensi promosi, dan agensi-agensi pengiklanan/ perhubungan yang terlibat dalam Peraduan ini.

3.            Peraduan ini berlangsung dari 1 Julai 2021 hingga 31 Ogos 2021 (“Tempoh Peraduan”). Sebarang penyertaan yang diterima selepas 31 Ogos 2021 tidak akan dilayan. 

4.            Langkah-langkah penyertaan:-

a.            Pembelian produk Dugro dengan harga RM20 ke atas dalam satu resit dari mana-mana cawangan Tesco Malaysia yang turut serta (”Bukti Pembelian”) dalam Tempoh Peraduan.

b.            Lengkapkan ayat tidak melebihi 30 patah perkataan:-

”Dugro adalah pilihan hati saya kerana ...............................”

a.            Hantar melalui WhatsApp ke +6016-3361301

i.             Taipkan butiran dalam format yang berikut:-

  < Tesco, Nama, No. KP, Nombor Resit, Jawapan>

Contoh: Tesco Remi Hassan, 920505105123, 101228, Dugro adalah pilihan hati saya kerana ia dirumus dengan Kalsium, IcFOS, Protein, Vitamin A dan 100% lebih* DHA, untuk menyokong tumbesaran si manja secara menyeluruh.

ii.   Sertakan gambar Bukti Pembelian yang lengkap dan jelas

               *Bukti Pembelian yang asal mesti disimpan dan dihantar ke Pihak Penganjur untuk tujuan pengesahan jika anda dipilih sebagai pemenang.

5.            Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan yang diingini tetapi setiap penyertaan mesti disertakan dengan Bukti Pembelian yang lengkap. Setiap Bukti Pembelian hanya layak untuk satu penyertaan sahaja. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan Bukti Pembelian yang salah, tidak lengkap dan tidak jelas.

6.            Hadiah Peraduan (“Hadiah“):-

a)            Hadiah Utama x 10 pemenang – Touch & Go e-Dompet bernilai RM1,000

b)            Hadiah Saguhati Mingguan x 100 pemenang– Touch & Go e-Dompet bernilai RM100

Pemilihan Pemenang

7.            Pemilihan pemenang Hadiah Utama:-

a.            Semua penyertaan yang layak akan diberikan satu nombor siri.

b.            Semua penyertaan yang layak akan tertakluk kepada proses pemilihan slogan yang paling kreatif untuk menyenaraikan 10 pemenang Hadiah Utama (“Finalis”).

c.            Finalis akan dihubungi melalui telefon dengan usaha yang terbaik, maksimum sebanyak tiga (3) percubaan. Sekiranya Finalis tidak dapat dihubungi, Pihak Penganjur berhak menggantikan Finalis tersebut dengan Finalis yang seterusnya. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua keadaan sekalipun jika Finalis tidak dapat dihubungi.

d.            Hadiah akan dihantarkan ke alamat yang diberikan oleh Finalis. Finalis adalah bertanggungjawab ke atas pemberian alamat yang betul dan sah.

8.            Pemilihan pemenang Hadiah Saguhati Mingguan:-

a.            Semua penyertaan yang layak akan diberikan satu nombor siri.

b.            Semua penyertaan yang layak akan tertakluk kepada proses pemilihan janaan komputer untuk pemilihan 100 pemenang Hadiah Saguhati (“Finalis”).

c.            Finalis akan dihubungi melalui telefon dengan usaha yang  terbaik, maksimum sebanyak tiga (3) percubaan. Sekiranya Finalis tidak dapat dihubungi, Pihak Penganjur berhak menggantikan Finalis tersebut dengan Finalis yang seterusnya. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua keadaan sekalipun jika Finalis tidak dapat dihubungi

d.            Hadiah akan dihantarkan ke alamat yang diberikan oleh Finalis. Finalis adalah bertanggungjawab atas pemberian alamat yang betul dan sah.

9.            Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan yang diingini tetapi hanya layak untuk memenangi satu (1) hadiah sahaja sepanjang Tempoh Peraduan ini walaupun Peserta menggunakan nama-nama yang berlainan dengan nombor telefon yang sama.

10.         Pemenang akan diumumkan melalui www.dugro.com.my dalam masa 4 - 6 minggu dari tarikh tutup Peraduan.

Lain-lain

11.         Pihak Penganjur dan kesemua pihak yang terlibat dalam Peraduan ini termasuk pengarah, pegawai dan ejen adalah tidak bertanggungjawab terhadap yang berikut:- (a) Campur tangan oleh pihak yang tidak berkenaan; (b) Kesilapan manusia dan kegagalan elektronik/teknikal dalam pentadbiran Peraduan ini; (c) Sebarang penyertaan yang salah dihantar atau tidak diterima; dan (d) Semua liabiliti (termasuk kematian) yang terlibat sama ada disebabkan penggunaan hadiah dan/atau penyertaannya dalam Peraduan ini secara langsung atau tidak langsung.

12.         Pihak Penganjur berhak dalam budi bicaranya untuk menolak atau membatalkan sebarang penyertaan yang salah, tidak lengkap, sukar dibaca, rosak, lewat dan/atau tidak mempunyai Bukti Pembelian yang sah. Sebarang penyertaan yang mengandungi unsur-unsur dakwaan atau fitnah, melibatkan peniruan, melanggari (atau mungkin melanggari) sebarang hak cipta, tanda dagangan, atau apa-apa hak harta intelektual atau hak proprietari mana-mana entiti, bagi yang masih hidup mahupun yang sudah mati (termasuk hak-hak privasi, publisiti atau gambaran yang palsu) akan dilucuthakkan secara automatik.

13.         Pihak Penganjur berhak untuk menggantikan sebarang hadiah dengan hadiah lain yang mempunyai nilai yang sama atau hampir sama tanpa sebarang notis. Pihak Penganjur tidak akan memberi apa jua jaminan mengenai penjualan, kualiti hadiah atau kesesuaian penggunaan atas sebarang tujuan.

14.         Pihak Penganjur berhak dalam budi bicaranya, untuk mengubah, menolak atau membatalkan sebarang penyertaan termasuk dan tidak terhad kepada, penyertaan yang mengandungi sebarang elemen yang berkaitan dengan bayi dan/atau produk terpilih yang melanggar Kod Etika Kementerian Kesihatan Malaysia bagi Pemasaran Makanan Bayi dan Produk Berkaitan.

15.         Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa keingkaran atau kerugian yang dialami oleh mana-mana pihak yang disebabkan oleh bencana alam, peperangan, rusuhan, mogok, tindakan industri, wabak, kuarantin, kesekatan kerajaan atau tindakan kerajaan, kebakaran, banjir, ribut, kegagalan teknikal atau sebarang kejadian di luar kawalan munasabah Pihak Penganjur.

16.         Peserta adalah bertanggungjawab sepenuhnya bagi menanggung semua risiko, liabiliti, kecederaan, kerosakan atau tuntutan yang disebabkan oleh penyertaan mereka dalam Peraduan ini dan daripada penggunaan hadiah.

17.         Dengan menerima atau menggunakan mana-mana hadiah peraduan, peserta bersetuju untuk melepaskan tanggungan Pihak Penganjur, semua rakan niaganya dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan Peraduan ini, termasuk pengarah, pegawai, kakitangan dan ejen mereka daripada mana-mana tuntutan, pendakwaan, penghakiman, kerosakan, kerugian atau liabiliti yang ditanggung, berkaitan dengan penyertaannya dalam Peraduan ini, penerimaan dan/atau penebusan dan/atau penggunaan bagi mana-mana hadiah.

18.         Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Peserta bersetuju untuk mengetepikan apa-apa hak yang berkenaan dengan kerugian atau kerosakan yang timbul dengan penggunaan hadiah atau penyertaan Peserta dalam Peraduan ini terhadap Pihak Penganjur dan/atau pegawai, pekerja, wakil dan/atau agensi terlantik (termasuk pembekal atau mana-mana pihak ketiga).

19.         Dengan menyertai Peraduan ini dan penerimaan hadiah, pemenang bersetuju dan memberi kebenaran kepada Pihak Penganjur untuk menggunakan nama, alamat, gambar, butiran peribadi, dokumen, dan maklumat tanpa sebarang bayaran royalti atau bayaran pampasan untuk tujuan pengiklanan dan semua bentuk publisiti yang lain, termasuk, tanpa had kepada sebarang rakaman berkaitan dengan Peraduan ini dari masa ke masa.

20.         Semua Bukti Pembelian yang dikemukakan untuk Peraduan ini akan menjadi hak milik Pihak Penganjur.

21.         Pemprosesan Data Peribadi. Dengan menyertai Peraduan, Peserta telah bersetuju yang Pihak Penganjur berhak memindahkan butiran peribadi (termasuk dan tanpa had, nama, alamat, nombor telefon, nombor kad pengenalan) kepada agensi yang dilantik bagi tujuan pengurusan dan menghubungi Peserta untuk tujuan Peraduan ini sahaja. Peserta mempunyai hak untuk mengakses, membetulkan atau menarik balik persetujuan untuk mendedahkan butiran peribadi daripada Pihak Penganjur. Permintaan boleh dibuat melalui emel ke privacy.my@danone.com atau melalui telefon: 1800 38 1038. Rujuk https://www.dugro.com.my/bm/privacypolicy.html untuk Notis Penuh di Bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

22.         Pihak Penganjur berhak mengubah, membatalkan, menamatkan, menangguhkan atau menggantung Peraduan ini dengan memberi notis terlebih dahulu dilaman web (https://www.dugro.com.my), dan tanpa menanggung sebarang liabiliti terhadap sesiapa, pada bila-bila masa termasuk mengubah Tempoh Peraduan, membuat penggantian hadiah, membatalkan atau menamatkan atau menggantung Peraduan secara keseluruhan atau sebahagian daripadanya. Sekiranya terdapat sebarang perubahan kepada Terma dan Syarat, Peserta bersetuju bahawa penyertaan berterusan Peserta di dalam Peraduan ini menandakan penerimaan mereka terhadap Terma dan Syarat (sebagaimana yang diubah). Peserta tidak berhak untuk membuat sebarang tuntutan atau pampasan daripada Pihak Penganjur bagi sebarang kerugian yang dialami.